کلیدواژه‌ها = مسئولیت‌پذیری
طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب مسئولیت‌پذیری دینی دانش‌آموزان در برنامه درسی دوره ابتدایی

دوره 30، شماره 55، شهریور 1401، صفحه 365-381

معصومه کاظمی؛ شهرام رنج دوست؛ محمدعلی مجلل چوپقلو


تبیین اهداف تربیت اسلامی نوجوانان با رویکرد مسئولیت‌پذیری

دوره 27، شماره 45، اسفند 1398، صفحه 169-194

محمد مجیدپورخوئی؛ علی محبی؛ محسن ایمانی نائینی


اصول و روش های تربیتی مسئولیت پذیری در آموزه های اسلامی

دوره 26، شماره 41، اسفند 1397، صفحه 153-177

فاطمه داداشی کلایی؛ حجت صفار حیدری؛ حکیمه السادات شریف زاده