دوره و شماره: دوره 21، شماره 18، بهار 1392 (214) 
5. تبیین آرای تربیتی ملا احمد نراقی

نچمه احمدآبادی نراقی؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ اکبر رهنما


6. تأملی در معنای حب در قرآن و دلالتهای تربیتی آن

علی شیروانی؛ بابک شمشیری؛ محمد نجفی؛ راحله نبوی زاده