دوره و شماره: دوره 21، شماره 20، پاییز 1392 (338) 
1. فلسفة تربیت اسلامی و مأموریت احیای عمل تربیت اسلامی

فرشته آل حسینی؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده؛ محمود مهر محمدی


2. تبیین ماهیت انسان از دیدگاه اسلام و غرب و عوامل تربیت دینی

مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمدآبادی آرانی؛ فاطمه اشرفی؛ آزاد محمدی