رویکرد معنوی و برنامه ریزی درسی

نویسندگان

1 پیام نور

2 اصفهان

چکیده

اگر چه پرورش همة ابعاد وجودی متربیان وظیفه نظام‏های تربیتی است، ‌اما ارزیابی برنامه‏های درسی نشان می‏دهد که در نظام‌های آموزشی، صرفاً به بعد عقلانی فراگیران توجه می‌شود و سایر ابعاد وجودی خصوصا بعد روحانی و معنوی مورد غفلت قرار می‌گیرد. این درحالی است که طبق نظر متخصصان، پرورش جنبه‌های معنوی در متربی برای یافتن خویشتن خویش، امری فوری و حیاتی است. برنامه درسی معنوی به معنی پرورش جنبه‏های معنوی انسان از طریق فرایند آموزش فقط مرکب از زمینه‏های موضوعی نیست، بلکه مبتنی بر زمینه‏های نمادی، زمانی و جهانی قابل تامل است. این نوع برنامه درسی خواهان نیل به سطوح عالی آگاهی، معنی‏دار کردن زندگی و درک رابطه با وجود متعالی و تاثیرگذار بر زندگی است. هدف اصلی این مقاله، تبیین بعد معنوی انسان و برنامه درسی معنوی و تعیین استلزامات برای انتخاب رویکرد معنوی در تعلیم و تربیت است؛ لذا تلاش شده ضمن بحث از ماهیت معنویت و عوامل آن از دیدگاه صاحب نظران مختلف و نیز تشریح معنویت و نشانگرهای آن از نظر قران، عناصر الگوی برنامه درسی معنوی به گونه‏ای تبیین شود که با وضعیت و مبانی دین اسلام سازگار باشد.

کلیدواژه‌ها