داوران

ردیف نام نام خانوادگی رتبه علمی رشته سمت / سازمان
1 محمدرضا ابن الدین حمیدی استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
2 خدیار ابیلی استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
3 پروین احمدی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س)
4 مهناز اخوان تفتی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا (س)
5 محمد رضا اردلان دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
6 جواد اژه ای استاد روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
7 عباس اسلامی فارسانی استادیار جامعه شناسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
8 کرامت اسمی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر
9 زینب سادات اطهری اصفهانی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان
10 محمد اکبری بورنگ استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند
11 خلیل السلطان القرایی استاد تعلیم و تربیت دانشگاه تبریز
12 علی اکبر امین بیدختی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان
13 مقصود امین خندقی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
14 محمد امینی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان
15 شهین ایروانی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
16 احمد ایزدی طامه دانشیار روانشناسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
17 احمد ایزدی یزدان آبادی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
18 محسن ایمانی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
19 همایون آذری استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید باهنر
20 حمیدرضا آراسته استاد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم
21 محسن آیتی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بیرجند
22 حسین باغگلی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد
23 روح اله باقری مجد استادیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه زاهدان
24 حسنعلی بختیارنصرابادی استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
25 صمد برزویان استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
26 مریم برهمن استادیار   دانشگاه علامه طباطبایی
27 مریم بناهان قمی استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س)
28 سعید بهشتی استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی
29 عبداله پارسا دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید چمران اهواز
30 جواد پور کریمی استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه دانشگاه تهران
31 علیرضا پورالشریعه   برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
32 مریم پورجمشیدی استادیار علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا همدان
33 هادی پورشافعی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه بیرجند
34 محمدجواد پیرمرادی دانشیار فلسفه دانشگاه جامع امام حسین (ع)
35 محمود تعجبی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
36 کیومرث تقی پور استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه تبریز
37 زهره توازیانی استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا (س)
38 طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد
39 محمد جبارپور استادیار فلسفه دانشگاه جامع امام حسین (ع)
40 سکینه جعفری استادیار مدیرت آموزشی دانشگاه سمنان
41 حسین جعفری ثانی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
42 حمید جعفریان یسار استادیار فلسفه و تعلیم و تربیت دانشگاه فرهنگیان پردیس قم
43 لاله جمشیدی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان
44 محمد جوادی پور دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران
45 حمدالله حبیبی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه تبریز
47 سید محمد علی حجتی دانشیار فلسفه و حکمت و منطق دانشگاه تربیت مدرس
46 محمد حسنی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
48 محمد حسنی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
49 رضا حسین پور استادیار برنامه ریزی آموزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
50 داود حسین پور استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
51 رضوان حسین قلی زاده دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
52 افضل السادات حسینی دهشیری دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
53 محمود حقانی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
54 رضوان حکیم زاده دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران
55 علی رضا حیدرزادگان استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه زاهدان
56 عظیمه سادات خاکباز استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
169 عباس خاکپور استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه ملایر
57 اباصلت خراسانی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی
58 علی خرسندی طاسکو استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
59 محبوبه خسروی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی
170 اعظم خطیب زاده   مدیریت آموزشی دانشگاه بقیه الله
60 بدرسادات دانشمند استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر
61 کمال درانی استاد علوم تربیتی دانشگاه تهران
62 مرضیه دهقانی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران
63 محسن دیبایی صابر استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد
64 فروزان راسخی استادیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهرا (س)
65 سعید رجایی پور استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
66 جهانبخش رحمانی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوراسگان اصفهان
67 غلامرضا رحمانی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
68 حمید رحیمی استادیار مدیریت آموزشی  دانشگاه کاشان
69 غلامحسین رحیمی دوست استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
70 حمید رحیمیان دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
71 عباسعلی رستمی نسب استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر
72 شیرین رشیدی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی
73 فاطمه بیگم رضازاده مربی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س)
74 غلامحسین رضایت استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
75 حمید رضائیان فرجی استادیار مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا (س)
76 سید عباس رضوی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید چمران اهواز
77 شهرام رنجدوست استادیار مدیریت و برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد مرند
78 اکبر رهنما دانشیار   دانشگاه شاهد
79 محمد جواد زارعان استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه موسسه امام خمینی
161 اعظم زرقانی استادیار برنامه ریز درسی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
162 شبنم سالار استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه چمران
80 علی ستاری استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رشته فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه الزهرا (س)
81 نرگس السادات سجادیه استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
82 سید مهدی سحادی استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
83 فرهاد سراجی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
84 محمود سعیدی رضوانی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
85 احمد سلحشوری دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی
86 اصغر سلطانی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
87 میر محمد سید عباس زاده استاد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
88 سکینه شاهی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
89 حکیمه السادات شریف زاده استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه مازندران
90 بختیار شعبانی ورکی استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد
163 رضا شیخه استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه چمران
91 علیرضا صادق زاده استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس
92 علیرضا صادقی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی
93 کیوان صالحی استادیار علوم تربیتی دانشگا تهران
94 مسعود صفایی مقدم استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز
95 سعید صفایی موحد استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران
96 پروین صمدی دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س)
97 مرتضی طاهری استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
98 محبوبه عارفی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی
99 حسن عباس پور دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
100 بیت الله عبدالله پور استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
166 رویا عبداله پور استادیار فلسفه تعلیم و تربیت  
101 حسین عبدالهی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
102 فریبا عدلی استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه الزهرا (س)
103 ابوالفضل غفاری استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد
104 جلال غفاری قدیر استادیار رسانه دانشگاه جامع امام حسین (ع)
105 عباسعلی غلامحسینی فریز هندی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه الزهرا (س)
106 سعید غیاثی ندوشن استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
107 کوروش فتحی واجارگاه استاد مدیرت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
108 طیبه فردوسی استادیار روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
109 محسن فرمهینی فراهانی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
110 حمید فرهادی راد استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
111 داود قرونه استادیاذچر مدیریت آموزش عالی دانشگاه فردوسی مشهد
112 حسن قلاوندی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
113 علیرضا قلعه ای دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
114 سیروس قنبری استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا
115 سید جواد قندیلی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
116 یحی کاظمی استادیار فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه زاهدان
168 محبوبه سادات کدخدایی   روانشناسی تربیتی  
117 محمدرضا کرامتی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران
118 مرتضی کرمی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
167 روح الله کریمی خویگانی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علوم انتظامی
119 حسین کشاورز  افشار استادیار علوم تربیتی دانشگاه تهران
120 معصومه کیانی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا همدان
121 مهدی لسانی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید باهنر
122 محمد جواد لیاقت دار دانشیار علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
123 طیبه ماهروزاده دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی درسی
دانشگاه الزهرا (س)
124 هدی سادات محسنی سهی استادیار مدیریت آموزش عالی دانشگاه الزهرا (س)
125 فرامرز محمدی پویا استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه بوعلی سینا همدان
126 فیروز محمودی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز
127 سید احمد مدنی بروجنی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه کاشان
165 پرستو مصباحی جمشید استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور
128 یحی معروفی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
129 علی مقدم زاده استادیار سنجش و اندازه گیری دانشگاه تهران
130 حسن ملکی استاد برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی
131 مرتضی منادی دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا (س)
132 بهناز مهاجران دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
133 ولی مهدی نژاد دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه زاهدان
134 یداله مهر علی زاده استاد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
135 بهروز مهرام دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
136 گلنار مهران استاد آموزش و پرورش تطبیقی دانشگاه الزهرا (س)
137 سید عباس موسوی استادیار فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهرا (س)
138 محمد حسن میرزامحمدی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شاهد
139 سید ابراهیم میرشاه جعفری استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
164 رضا میرعرب رضی استادیار برنامه ریز درسی دانشگاه مازندران
140 سید محمد میرکمالی استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
141 ابولقاسم نادری روشناوند استاد مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران
142 ناصر ناستی زانی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه زاهدان
143 هاشم ندایی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)
144 افسانه نراقی زاده استادیار تعلیم و تربیت دانشگاه الزهرا (س)
145 احمد رضا نصر اصفهانی دانشیار برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
146 سیاوش نصرت پناه دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)
147 محمد صادق نصرت پناه استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
148 فخرالسادات نصیری ولیک بنی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان
149 محمد علی نعمتی استادیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
150 سولماز نورآبادی استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شاهد
151 رضاعلی نوروزی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه اصفهان
152 محمد رضا نیلی احمد آبادی دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
153 رضا هویدا دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان
154 پروانه ولوی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران اهواز
155 مراد یاری دهنوی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر کرمان
156 بهبود یاری قلی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تبریز
157 علی یزدخواستی دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه کاشان
158 مسعود یزدخواستی استادیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید باهنر
159 محمد یمنی دوزی سرخابی استاد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
160 محمد رضا یوسف زاده چوسری دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا همدان