داوران

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

رشته

سمت / سازمان

1

محمدرضا

ابن الدین حمیدی

استادیار

گروه جامعه شناسی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2

خدیار

ابیلی

استاد

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه تهران

3

پروین

احمدی

دانشیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه الزهرا (س)

4

مهناز

اخوان تفتی

دانشیار

روانشناسی تربیتی

دانشگاه الزهرا (س)

5

محمد رضا

اردلان

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

6

جواد

اژه ای

استاد

روانشناسی تربیتی و مشاوره

دانشگاه تهران

7

عباس

اسلامی فارسانی

استادیار

جامعه شناسی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

8

کرامت

اسمی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه شهید باهنر

9

زینب سادات

اطهری اصفهانی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه کاشان

10

محمد

اکبری بورنگ

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه بیرجند

11

خلیل السلطان

القرایی

استاد

تعلیم و تربیت

دانشگاه تبریز

12

علی اکبر

امین بیدختی

استاد

مدیریت آموزشی

دانشگاه سمنان

13

مقصود

امین خندقی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

14

محمد

امینی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه کاشان

15

شهین

ایروانی

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تهران

16

احمد

ایزدی طامه

دانشیار

روانشناسی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

17

احمد

ایزدی یزدان آبادی

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

18

محسن

ایمانی

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تربیت مدرس

19

همایون

آذری

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه شهید باهنر

20

حمیدرضا

آراسته

استاد

مدیریت آموزشی

دانشگاه تربیت معلم

21

محسن

آیتی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه بیرجند

22

حسین

باغگلی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد

23

روح اله

باقری مجد

استادیار

مدیریت آموزش عالی

دانشگاه زاهدان

24

حسنعلی

بختیارنصرابادی

استاد

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه اصفهان

25

صمد

برزویان

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

26

مریم

برهمن

استادیار

 

دانشگاه علامه طباطبایی

27

مریم

بناهان قمی

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه الزهرا (س)

28

سعید

بهشتی

استاد

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه علامه طباطبایی

29

عبداله

پارسا

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

30

جواد

پور کریمی

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه دانشگاه تهران

31

علیرضا

پورالشریعه

 

برنامه ریزی درسی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

32

مریم

پورجمشیدی

استادیار

علوم تربیتی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

33

هادی

پورشافعی

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه بیرجند

34

محمدجواد

پیرمرادی

دانشیار

فلسفه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

35

محمود

تعجبی

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

36

کیومرث

تقی پور

استادیار

تکنولوژی آموزشی

دانشگاه تبریز

37

زهره

توازیانی

استاد

فلسفه و کلام اسلامی

دانشگاه الزهرا (س)

38

طاهره

جاویدی کلاته جعفرآبادی

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد

39

محمد

جبارپور

استادیار

فلسفه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

40

سکینه

جعفری

استادیار

مدیرت آموزشی

دانشگاه سمنان

41

حسین

جعفری ثانی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

42

حمید

جعفریان یسار

استادیار

فلسفه و تعلیم و تربیت

دانشگاه فرهنگیان پردیس قم

43

لاله

جمشیدی

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه سمنان

44

محمد

جوادی پور

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه تهران

45

حمدالله

حبیبی

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه تبریز

47

سید محمد علی

حجتی

دانشیار

فلسفه و حکمت و منطق

دانشگاه تربیت مدرس

46

محمد

حسنی

استاد

مدیریت آموزشی

دانشگاه ارومیه

48

محمد

حسنی

استاد

مدیریت آموزشی

دانشگاه ارومیه

49

رضا

حسین پور

استادیار

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

50

داود

حسین پور

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه تربیت مدرس

51

رضوان

حسین قلی زاده

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه فردوسی مشهد

52

افضل السادات

حسینی دهشیری

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تهران

53

محمود

حقانی

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه شهید بهشتی

54

رضوان

حکیم زاده

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه تهران

55

علی رضا

حیدرزادگان

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه زاهدان

56

عظیمه سادات

خاکباز

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

169

عباس

خاکپور

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه ملایر

57

اباصلت

خراسانی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه شهید بهشتی

58

علی

خرسندی طاسکو

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

59

محبوبه

خسروی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه علامه طباطبایی

170

اعظم

خطیب زاده

 

مدیریت آموزشی

دانشگاه بقیه الله

60

بدرسادات

دانشمند

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه شهید باهنر

61

کمال

درانی

استاد

علوم تربیتی

دانشگاه تهران

62

مرضیه

دهقانی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه تهران

63

محسن

دیبایی صابر

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه شاهد

64

فروزان

راسخی

استادیار

فلسفه و حکمت اسلامی

دانشگاه الزهرا (س)

65

سعید

رجایی پور

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه اصفهان

66

جهانبخش

رحمانی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه خوراسگان اصفهان

67

غلامرضا

رحمانی

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

68

حمید

رحیمی

استادیار

مدیریت آموزشی

 دانشگاه کاشان

69

غلامحسین

رحیمی دوست

استادیار

تکنولوژی آموزشی

دانشگاه شهید چمران اهواز

70

حمید

رحیمیان

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

71

عباسعلی

رستمی نسب

استاد

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید باهنر

72

شیرین

رشیدی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه علامه طباطبایی

73

فاطمه بیگم

رضازاده

مربی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه الزهرا (س)

74

غلامحسین

رضایت

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

75

حمید

رضائیان فرجی

استادیار

مشاوره و راهنمایی

دانشگاه الزهرا (س)

76

سید عباس

رضوی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه شهید چمران اهواز

77

شهرام

رنجدوست

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی درسی

دانشگاه آزاد مرند

78

اکبر

رهنما

دانشیار

 

دانشگاه شاهد

79

محمد جواد

زارعان

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه موسسه امام خمینی

161

اعظم

زرقانی

استادیار

برنامه ریز درسی

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

162

شبنم

سالار

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه چمران

80

علی

ستاری

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه الزهرا (س)

81

نرگس السادات

سجادیه

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تهران

82

سید مهدی

سحادی

استاد

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تربیت مدرس

83

فرهاد

سراجی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

84

محمود

سعیدی رضوانی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

85

احمد

سلحشوری

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه علامه طباطبایی

86

اصغر

سلطانی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

87

میر محمد

سید عباس زاده

استاد

مدیریت آموزشی

دانشگاه ارومیه

88

سکینه

شاهی

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه شهید چمران اهواز

89

حکیمه السادات

شریف زاده

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه مازندران

90

بختیار

شعبانی ورکی

استاد

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد

163

رضا

شیخه

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه چمران

91

علیرضا

صادق زاده

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تربیت مدرس

92

علیرضا

صادقی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه علامه طباطبایی

93

کیوان

صالحی

استادیار

علوم تربیتی

دانشگا تهران

94

مسعود

صفایی مقدم

استاد

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید چمران اهواز

95

سعید

صفایی موحد

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه تهران

96

پروین

صمدی

دانشیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه الزهرا (س)

97

مرتضی

طاهری

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

98

محبوبه

عارفی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه شهید بهشتی

99

حسن

عباس پور

دانشیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

100

بیت الله

عبدالله پور

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

166

رویا

عبداله پور

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

 

101

حسین

عبدالهی

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

102

فریبا

عدلی

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه الزهرا (س)

103

ابوالفضل

غفاری

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه فردوسی مشهد

104

جلال

غفاری قدیر

استادیار

رسانه

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

105

عباسعلی

غلامحسینی فریز هندی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه الزهرا (س)

106

سعید

غیاثی ندوشن

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

107

کوروش

فتحی واجارگاه

استاد

مدیرت آموزشی

دانشگاه شهید بهشتی

108

طیبه

فردوسی

استادیار

روانشناسی سلامت

دانشگاه تهران

109

محسن

فرمهینی فراهانی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شاهد

110

حمید

فرهادی راد

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه شهید چمران اهواز

111

داود

قرونه

استادیاذچر

مدیریت آموزش عالی

دانشگاه فردوسی مشهد

112

حسن

قلاوندی

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه ارومیه

113

علیرضا

قلعه ای

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه ارومیه

114

سیروس

قنبری

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه بوعلی سینا

115

سید جواد

قندیلی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

116

یحی

کاظمی

استادیار

فلسفه آموزش و پرورش

دانشگاه زاهدان

168

محبوبه سادات

کدخدایی

 

روانشناسی تربیتی

 

117

محمدرضا

کرامتی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه تهران

118

مرتضی

کرمی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

167

روح الله

کریمی خویگانی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه علوم انتظامی

119

حسین

کشاورز  افشار

استادیار

علوم تربیتی

دانشگاه تهران

120

معصومه

کیانی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه بوعلی سینا همدان

121

مهدی

لسانی

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه شهید باهنر

122

محمد جواد

لیاقت دار

دانشیار

علوم تربیتی

دانشگاه اصفهان

123

طیبه

ماهروزاده

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت
برنامه ریزی درسی

دانشگاه الزهرا (س)

124

هدی سادات

محسنی سهی

استادیار

مدیریت آموزش عالی

دانشگاه الزهرا (س)

125

فرامرز

محمدی پویا

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه بوعلی سینا همدان

126

فیروز

محمودی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه تبریز

127

سید احمد

مدنی بروجنی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه کاشان

165

پرستو

مصباحی جمشید

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه پیام نور

128

یحی

معروفی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

129

علی

مقدم زاده

استادیار

سنجش و اندازه گیری

دانشگاه تهران

130

حسن

ملکی

استاد

برنامه ریزی درسی

دانشگاه علامه طباطبایی

131

مرتضی

منادی

دانشیار

روانشناسی تربیتی

دانشگاه الزهرا (س)

132

بهناز

مهاجران

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه ارومیه

133

ولی

مهدی نژاد

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه زاهدان

134

یداله

مهر علی زاده

استاد

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه شهید چمران اهواز

135

بهروز

مهرام

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه فردوسی مشهد

136

گلنار

مهران

استاد

آموزش و پرورش تطبیقی

دانشگاه الزهرا (س)

137

سید عباس

موسوی

استادیار

فلسفه و حکمت اسلامی

دانشگاه الزهرا (س)

138

محمد حسن

میرزامحمدی

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شاهد

139

سید ابراهیم

میرشاه جعفری

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه اصفهان

164

رضا

میرعرب رضی

استادیار

برنامه ریز درسی

دانشگاه مازندران

140

سید محمد

میرکمالی

استاد

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه تهران

141

ابولقاسم

نادری روشناوند

استاد

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه تهران

142

ناصر

ناستی زانی

استادیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه زاهدان

143

هاشم

ندایی

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

144

افسانه

نراقی زاده

استادیار

تعلیم و تربیت

دانشگاه الزهرا (س)

145

احمد رضا

نصر اصفهانی

دانشیار

برنامه ریزی

دانشگاه اصفهان

146

سیاوش

نصرت پناه

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

147

محمد صادق

نصرت پناه

استادیار

علوم سیاسی

دانشگاه امام صادق

148

فخرالسادات

نصیری ولیک بنی

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

149

محمد علی

نعمتی

استادیار

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه علامه طباطبایی

150

سولماز

نورآبادی

استادیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه شاهد

151

رضاعلی

نوروزی

دانشیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه اصفهان

152

محمد رضا

نیلی احمد آبادی

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه اصفهان

153

رضا

هویدا

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه اصفهان

154

پروانه

ولوی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید چمران اهواز

155

مراد

یاری دهنوی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید باهنر کرمان

156

بهبود

یاری قلی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه تبریز

157

علی

یزدخواستی

دانشیار

مدیریت آموزشی

دانشگاه کاشان

158

مسعود

یزدخواستی

استادیار

فلسفه تعلیم و تربیت

دانشگاه شهید باهنر

159

محمد

یمنی دوزی سرخابی

استاد

مدیریت آموزشی

دانشگاه شهید بهشتی

160

محمد رضا

یوسف زاده چوسری

دانشیار

برنامه ریزی درسی

دانشگاه بوعلی سینا همدان