داوران

ردیف

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاههای بینلمللی

1

پروین

احمدی

سایر

دانشگاه الزهرا س، تهران، ایران.

 

2

سارا

اسدپور

استادیار

گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شهید باهنر، کرمان، ایران.

 

3

محمد

اکبری بورنگ

دانشیار

گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

 

4

مقصود

امین خندقی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

5

محمد

امینی

دانشیار

دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

 

6

محسن

ایمانی نایینی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

7

معصومه

باقرپور

استادیار

گروه علوم تربیتی ، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران.

 

9

رمضان

برخورداری

استادیار

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 

10

مریم

برهمن

استادیار

گروه فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

 

11

مریم

بناهان

استادیار

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء س، تهران، ایران.

 

12

مریم

بناهان

استادیار

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء س، تهران، ایران.

 

14

طاهره

جاویدی کلاته جعفرآبادی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

15

حمید

جعفریان یسار

استادیار

گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

 

16

محمد

جوادی پور

دانشیار

گروه روش ها و برنامه های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

17

رضوان

حکیم زاده

دانشیار

دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

18

علی رضا

حیدرزادگان

استادیار

دانشگاه  سیستان و بلوچستان، ایران.

 

19

ناهید

حیدری

سایر

گروه فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

 

20

علی

خالق خواه

دانشیار

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

 

21

منصور

خوشخویی

استادیار

دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

 

22

محسن

دیبایی صابر

استادیار

دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

 

23

جهانبخش

رحمانی

استادیار

گروه فلسفه و تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

 

24

شیرین

رشیدی

استادیار

گروه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.

 

25

مهدی

رضایی

استادیار

گروه علوم تربیتی، پردیس شهید چمران, دانشگاه فرهنگیان, تهران, ایران.

 

26

حسن رضا

رفیعی

دانشیار

دانشگاه نیروی انتظامی امین، تهران، ایران.

 

27

شهرام

رنج دوست

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی مرند، آذربایجان شرقی، ایران.

 

28

اعظم

زرقانی

سایر

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

29

مهدی

سبحانی نژاد

دانشیار

دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

 

30

فرهاد

سراجی

استاد

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

 

31

محمود

سعیدی رضوانی

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

32

اصغر

سلطانی

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

 

33

حکیمه السادات

شریف زاده

دانشیار

دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

 

34

رضا

شیخه

سایر

مدرس دانشگاه شهید چمران، تهران، ایران.

 

35

علی

شیروانی شیری

استادیار

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

 

36

کیوان

صالحی

استادیار

دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

37

اکبر

صالحی

دانشیار

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 

38

عبداله

صلواتی

دانشیار

دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران.

 

39

پروین

صمدی

سایر

دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

 

40

محبوبه

عارفی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

41

فریبا

عدلی

استادیار

دانشگاه الزهرا س، تهران، ایران.

 

42

ابوالفضل

غفاری

استادیار

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

43

کیومرث

قیصری گودرزی

استادیار

گروه علوم تربیتی، دانشگاه ملایر، همدان، ایران.

 

44

فاطمه

کریمی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

 

45

سوسن

کشاورز

دانشیار

گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

 

46

مرضیه

کهنوجی

دانشیار

دانشگاه ولی عصر عج، رفسنجان، کرمان، ایران.

 

47

معصومه

کیانی

استادیار

دانشگاه بوعلی، همدان، ایران.

 

48

علی

محبی

دانشیار

گروه علوم تربیتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

 

49

فرامرز

محمدی پویا

استادیار

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

 

50

سید حشمت الله

مرتضوی زاده

استادیار

گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 

51

سید حشمت الله

مرتضوی زاده

استادیار

گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

 

52

مرجان

معصومی فرد

استادیار

مرکز تحصیلات تکمیلی، تهران، ایران.

 

53

حمید

ملکی

دانشیار

دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران.

 

54

علیرضا

منظری توکلی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

 

55

بهروز

مهرام

دانشیار

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

56

فاطمه

موحدی پارسا

استادیار

دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد، ایران.

 

57

سیدمحمدعلی

میرجلیلی

استادیار

گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید پاکنژاد، یزد، ایران.

 

58

سید ابراهیم

میرشاه جعفری

استادیار

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

 

59

رضا

میرعرب رضی

استادیار

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و  اجتماعی،  دانشگاه مازندران، بابلسر،  ایران .

 

60

سید مهدی

میرهادی

استادیار

گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران.

 

61

محمود

نبی زاده

سایر

دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

 

62

محمد صادق

نصرت پناه

استادیار

دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

 

64

فخرالسادات

نصیری ولیک بنی

دانشیار

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران، ایران.

 

66

رابعه

هراتی

مربی

گروه علوم تربیتی، پردیس شهید هاشمی نژاد، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران

 

67

محمد هادی

یدالله پور

دانشیار

دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

 

68

محمد رضا

یوسف زاده چوسری

استاد

گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

 

69

فواد

مکوندی

سایر

گروه مدیریت دولتی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

publons

70

عبدالحسین

فرج پهلو

استاد

علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

publons

71

میثم

بابایی فارسانی

دکتری تخصصی

مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

Publons

72

آمنه

خدیور

دانشیار

دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

publons

73

مریم

ناخدا

دانشیار

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

publons

74

علی

رضائیان

استاد

دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

publons

75

علی اصغر

پورعزت

استاد

دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

publons