اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

1)        معرفی زوایای گوناگون تعلیم و تربیت در قرآن کریم

2)       تبیین سیره تربیتی پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت گرامی ایشان (تعلیم و تربیت ناب شیعه)

3)       تبیین و معرفی مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی

4)       تبیین ابعاد و اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

5)       تبیین روش های تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

6)       تحلیل و ارائه آراء و اندیشه های تعلیم و تربیتی اندیشمندان مسلمان

7)       مقایسه دیدگاه های تعلیم و تربیتی علما و اندیشمندان مسلمان با دیگر صاحبنطران غیر مسلمان

8)       طرح موضوعات و چالش های اساسی تعلیم و تربیت کشور و ارائه دیدگاه های نوین و استدلالی به متولیان و دست اندرکاران برای دستیابی به تعلیم و تربیت اسلامی طراز انقلاب اسلامی

9)       گسترش و نشر علم و دانش اصیل تعلیم و تربیت اسلامی

 

محورهای موضوعی نشریه
1) مشکلات، مسائل و موضوعات گوناگون حوزه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام


2) مبانی، اصول و ابعاد تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری


3) مطالعه تطبیقی تعلیم و تربیت اسلامی با سایر مکاتب تربیتی جهان


4) مطالعات مقایسه ای و تطبیقی نظریات و آراء تعلیم و تربیتی اندیشمندان اسلامی با دیگر اندیشمندان جهان


5) بررسی نحوه بکارگیری و استفاده از آموزه های تربیتی اسلام در طراحی نظام های آموزشی و تربیتی کشور


6) آسیب شناسی نظام های تعلیم و تربیتی موجود براساس معیارهای تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام


7) طراحی الگوی مرتبط به سطوح گوناگون نظام های تعلیم و تربیتی کشور بر مبنای دیدگاه اسلام


8) طرح موضوعات مرتبط با حوزه های گوناگون تعلیم و تربیت در سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح کشور