اهداف و چشم انداز

اهداف فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
1)        معرفی زوایای گوناگون تعلیم و تربیت در قرآن کریم
2)       تبیین سیره تربیتی پیامبر بزرگوار اسلام و اهل بیت گرامی ایشان (تعلیم و تربیت ناب شیعه)
3)       تبیین و معرفی مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی
4)       تبیین ابعاد و اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
5)       تبیین روش های تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام
6)       تحلیل و ارائه آراء و اندیشه های تعلیم و تربیتی اندیشمندان مسلمان
7)       مقایسه دیدگاه های تعلیم و تربیتی علما و اندیشمندان مسلمان با دیگر صاحبنطران غیر مسلمان
8)       طرح موضوعات و چالش های اساسی تعلیم و تربیت کشور و ارائه دیدگاه های نوین و استدلالی به متولیان و دست اندرکاران برای دستیابی به تعلیم و تربیت اسلامی طراز انقلاب اسلامی
9)       گسترش و نشر علم و دانش اصیل تعلیم و تربیت اسلامی
 
محورهای موضوعی نشریه
1) مشکلات، مسائل و موضوعات گوناگون حوزه تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

2) مبانی، اصول و ابعاد تعلیم و تربیت از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

3) مطالعه تطبیقی تعلیم و تربیت اسلامی با سایر مکاتب تربیتی جهان

4) مطالعات مقایسه ای و تطبیقی نظریات و آراء تعلیم و تربیتی اندیشمندان اسلامی با دیگر اندیشمندان جهان

5) بررسی نحوه بکارگیری و استفاده از آموزه های تربیتی اسلام در طراحی نظام های آموزشی و تربیتی کشور

6) آسیب شناسی نظام های تعلیم و تربیتی موجود براساس معیارهای تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

7) طراحی الگوی مرتبط به سطوح گوناگون نظام های تعلیم و تربیتی کشور بر مبنای دیدگاه اسلام

8) طرح موضوعات مرتبط با حوزه های گوناگون تعلیم و تربیت در سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح کشور