اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

استادیار دانشگاه امام حسین ع

mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر سیاوش نصرت پناه

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

nosratpanahihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت استادفلسفه تعلیم وتربیت اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

beheshtiatu.ac.ir

دکتر هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

hnedaeeyahoo.com

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

mohammadvaezmousavchmail.ir

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

علوم تربیتی(فلسفه تطبیقی) استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

h.nasrabadiedu.ui.ac.ir

دکتر رضاعلی نوروزی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

r.norouziedu.ui.ac.ir

دکتر سیاوش نصرت پناه

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

nosratpanahihu.ac.ir

دکتر محمدحسن میرزا محمدی

فلسقه تعلیم و تربیت دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد،تهران،ایران

mirzamohammadishahed.ac.ir

دکتر رضا کرمی نیا

روانشناسی استاد دانشگاه بقیه الله،تهران،ایران

reza.karaminiagmail.com