اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جلال غفاری قدیر

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

jalal.ghafarigmail.com

سردبیر

سیاوش نصرت پناه

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

nosratpanahihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت استادفلسفه تعلیم وتربیت اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

beheshtiatu.ac.ir

هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

hnedaeeyahoo.com

سید محمد کاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)،تهران،ایران

mohammadvaezmousavchmail.ir

حسنعلی بختیار نصرآبادی

علوم تربیتی(فلسفه تطبیقی) استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

h.nasrabadiedu.ui.ac.ir

رضاعلی نوروزی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

r.norouziedu.ui.ac.ir

سیاوش نصرت پناه

علوم تربیتی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران،ایران

nosratpanahihu.ac.ir

محمدحسن میرزا محمدی

فلسقه تعلیم و تربیت دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد،تهران،ایران

mirzamohammadishahed.ac.ir

رضا کرمی نیا

روانشناسی دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه بقیه الله،تهران،ایران

reza.karaminiagmail.com