اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

مدیریت رسانه و منابع انسانی استادیار، دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

beheshtiatu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر رسول گلکار صابری

تعلیم و تربیت و ارزشیابی برنامه دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

mmdf.1384gmail.com

کارشناس نشریه

محمد نبی زاده

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشجوی دکتری، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

nabizadehbabakiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

beheshtiatu.ac.ir

دکتر هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

hnedaeeyahoo.com

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌اسلام)، تهران، ایران

mohammadvaezmousavichmail.ir
0000-0002-2606-0816

h-index: "Scopus:10 Google Scholar:18"  

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

علوم تربیتی(فلسفه تطبیقی) استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

fei.ac.ir/bakhtiari/
h.nasrabadiedu.ui.ac.ir

دکتر رضاعلی نوروزی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار، دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

r.norouziedu.ui.ac.ir
0000-0003-2040-9586

دکتر سیاوش نصرت پناه

علوم تربیتی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

nosratpanahihu.ac.ir

دکتر محمدحسن میرزا محمدی

فلسقه تعلیم و تربیت استاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

mirzamohammadishahed.ac.ir
0000-0002-2239-9388