اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر جلال غفاری قدیر

هیات تحریریه

jalal.ghafariatgmail.com

سردبیر

دکتر سیاوش نصرت پناه

علوم تربیتی هیات علمی

nosratpanahatihu.ac.ir

مدیر اجرایی

حسن احمدی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

hahmadiatihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر باقر غباری بناب

هیات تحریریه

bghobariatut.ac.ir

حجت الاسلام دکترسعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و فلسفه تعلیم و تربیت غرب هیات تحریریه

beheshtiatatu.ac.ir

دکتر هاشم ندایی

هیات تحریریه

hnedaeeatyahoo.com

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

هیات تحریریه

mohammadvaezmousavatchmail.ir

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

هیات تحریریه

h.nasrabadiatedu.ui.ac.ir

دکتر رضاعلی نوروزی

فلسفه تعلیم و تربیت هیات تحریریه

r.norouziatedu.ui.ac.ir

دکتر سیاوش نصرت پناه

هیات تحریریه

nosratpanahatihu.ac.ir

دکتر غلامرضا رحمانی میاندهی

هیات تحریریه

m.rahmaniatihu.ac.ir

دکتر محمدحسن میرزا محمدی

فلسقه تعلیم و تربیت هیات علمی دانشگاه شاهد

mirzamohammadiatshahed.ac.ir

دکتر رضا کرمی نیا

هیات تحریریه

reza.karaminiaatgmail.com