اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی سیاوشی

استادیار، دانشگاه امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

mahdisiavashiyahoo.com

سردبیر

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

beheshtiatu.ac.ir

دبیر تخصصی

دکتر رسول گلکار صابری

تعلیم و تربیت و ارزشیابی برنامه دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان

mmdf.1384gmail.com

کارشناس نشریه

محمد نبی زاده

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشجوی دکتری، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

nabizadehbabakiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سعید بهشتی

فلسفه تعلیم و تربیت استاد فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

beheshtiatu.ac.ir

دکتر هاشم ندایی

علوم تربیتی دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

hnedaeeyahoo.com

دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی

روانشناسی استاد، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌اسلام)، تهران، ایران

mohammadvaezmousavichmail.ir

دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی

علوم تربیتی(فلسفه تطبیقی) استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

h.nasrabadiedu.ui.ac.ir

دکتر رضاعلی نوروزی

فلسفه تعلیم و تربیت دانشیار، دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

r.norouziedu.ui.ac.ir

دکتر سیاوش نصرت پناه

علوم تربیتی دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه‌السلام)، تهران، ایران

nosratpanahihu.ac.ir

دکتر محمدحسن میرزا محمدی

فلسقه تعلیم و تربیت دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

mirzamohammadishahed.ac.ir