راهنمای نویسندگان

دستورالعمل‌ ارسال
توجه: فقط مقالات با فرمت زیر پذیرفته خواهد شد. 
عنوان مقاله با فونت فارسی (B Zar) تیتر 14
یک خط فاصله (BZar 12)
نام و نام خانوادگی نویسنده‎ی اول*
نویسنده‎ی دوم**(ایمیل نویسنده مسئول در زیرنویس درج شود. نویسنده مسئول، عهده‌دار مکاتبات می‌باشد)
نویسنده‎ی سوم ***
ــــــ دو خط فاصله (BZar 12)
 
در پاورقی:
* مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور. از به کار بردن مواردی چون عضو هیئت علمی خودداری شود. (قلم 10 BZar، با فاصله خط 1)
** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور، ایمیل و تلفن نویسنده مسئول.
*** مرتبۀ علمی، رشته یا گروه تحصیلی، دانشکده و دانشگاه، شهر، کشور.
 
چکیده
در متن چکیده از بیان مقدمه و کلیات خودداری و مستقیم به مسئله‎ مورد مطالعه و اهداف آن، روش‎شناسی و نتایج پژوهش به‎طور کوتاه اشاره شود. چکیدۀ مقاله با قلم فارسی BZar اندازه pt. 12 و انگلیسی آن با قلم Times New Roman pt10 با فاصله خطوط 1 یا single فاصله 5/3 سانتیمتر از سمت راست و 5/3 سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود. چکیده در مقاله‎، کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد. چکیده فقط یک پاراگراف داشته باشد و از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در آن خودداری شود. 
ـــــ یک خط فاصله (BZar 12)
کلید واژه‌ها: حداقل 3 و حداکثر 5 واژه که با نقطه کاما (؛) از هم جدا شود (قلم BZar اندازه pt. 11)
 
مقدمه 
برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‎افزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2010 (MS-Word 2010) در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروف‎چینی مقاله با فاصله خطوط 1 سانتی­متر انجام شود.
متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با قلم (فونت) B Zar و اندازۀ pt. 12 تهیه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم B Zar و اندازه pt. 5/12 پر رنگ و عنوان زیربخش‌ها با قلم B Zar و اندازه 5/11 پر رنگ تایپ شوند. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. در متن مقاله از شماره‎گذاری عنوان‎ها خودداری فرمایید. خط اول همۀ پاراگراف‌ها با تورفتگی 5/0 خواهد بود.
 
ترتیب عنوانهای مقاله (بسیار مهم)
ترتیب عنوان‎های مقاله به‌طور دقیق شامل موارد زیر باشد: 
1. چکیده (حداکثر سه چهارم صفحه)
2.مقدمه و بیان مساله (حداکثر دو صفحه). در مقدمه و بیان مسئله به اهداف و ضرورت های پژوهش اشاره شود (  بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام میشود؟)، همچنین در انتها نیز سؤال کلی  یا فرضیه اصلی تحقیق مطرح شود.
3. مبانی نظری حداکثر چهار صفحه
4. پیشینه پژوهش حداکثر سه صفحه
5. روش شناسی تحقیق
6. سوالات یا فرضیه های تحقیق
7. یافته ها( یافته ها به ترتیب پاسخ به سوالات یا نتایج  فرضیه ها تنظیم شود)
8. نتیجه گیری و پیشنهادها( نتیجه تحقیق باید در این قسمت ذکر شود لذا فقط به جمع بندی نباید اکتفا نمود. پیشنهاد ها نیز بر اساس یافته های تحقیق ارائه شود)
9. منابع
 
حداکثر تعداد صفحات مقاله
حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، بین 15 تا 20 صفحه باشد.
 
واژه‌های خارجی وتخصصی در متن فارسی
معادل لاتین اسامی نویسندگان خارجی و واژگان تخصصی فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، بهصورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید شود.
توجه: اعداد کمتر از 10 در داخل متن باید به صورت حروف نوشته شود
 
زیرنویس‌ها
در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‌صورت راست‌چین با قلم B Zar و اندازۀ pt. 10 و زیرنویس­های لاتین به‌صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ pt. 9 نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید.
 
نمودارها
هر نمودار باید شماره و عنوان داشته باشد که به‎صورت وسط­چین در زیر آن با قلم B Zar پررنگ و اندازۀ pt. 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. نمودارها در داخل متن و در جایی درج شوند که به آن‌ها ارجاع می‌شود، هم­چنین نمودارها باید در موقعیت وسط‎چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید.
 
جدول‌ها
هر جدول باید شماره و عنوان داشته باشد که در وسط جدول با قلم B Zar پررنگ و اندازۀ pt. 10 تایپ و به ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آن‌ها اشاره شده، در موقعیت وسط­چین نسبت به دو طرف کاغذ درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید به‎صورت وسط‎چین (10B Zar pt. پررنگ) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به‎صورت راست­چین یا وسط‎چین بسته به مقدار متن داخل جدول (B Zar pt. 10 نازک) و اگر لاتین باشند به‎صورت چپ­چین (Times New Roman 8 pt.) تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید به‎صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و ما بعد آن قرار گیرد. جدول 1 مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی به‎صورت خلاصه آمده است.

 

جدول 1. خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌ها فارسی
عنوان قلم (فونت) اندازه نوع قلم
عنوان مقاله B Zar 14 پررنگ
نام و نام خانوادگی B Zar 12 نازک
آدرس پست الکترونیکی نویسندگان Times New Roman 9 پررنگ
عنوان بخش­ها B Zar 5/12 پررنگ
عنوان زیر بخش­ها B Zar 5/11 پررنگ
متن چکیده B Zar 12 نازک
واژه‌های کلیدی B Zar 11 نازک
عنوان انگلیسی Times New Roman 14 پررنگ
نام و نام خانوادگی انگلیسی Times New Roman 11 نازک
متن چکیده انگلیسی Times New Roman 11 نازک
واژه­های کلیدی انگلیسی Times New Roman 11 نازک
متن اصلی B Zar 12 نازک
زیر نویس فارسی B Zar 10 نازک
زیر نویس لاتین Times New Roman 9 نازک
عنوان جدول‌ها و نمودارها B Zar 10 پررنگ
عنوان ستون­های جدول‌ها B Zar 10 پررنگ
متون فارسی درون جدول‌ها B Zar 10 نازک
متون لاتین درون جدول‌ها Times New Roman 8 نازک
مراجع فارسی B Zar 12 نازک
مراجع لاتین Times New Roman 11 نازک

 

فرمول‌ها و روابط ریاضی
 برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها الزامی است). در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخه 2007 تهیه شوند، فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی به ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه در داخل پرانتز قرار گیرد. روابط باید با اندازه فونت 11 و قلم Times New Roman باشد. 
 
نحوه ارجاع دهی و تهیه فهرست منابع
‎فهرست منابع مقاله با قلم فارسی BZar اندازه pt. 12 و انگلیسی آن با قلم Times New Roman اندازه. pt11 است. نحوه‌ی مرجع‌نویسی به‌صورت ذیل است:
ارجاعات داخل متن:
  • ارجاعات داخل متن مقاله: (نام نویسنده، سال: صفحه) مانند (رابینز، ۲۰۰۷: ۱۴۸). حتماً فارسی باشد.
  • مرجع در متن با نام سازمان: (در صورت نداشتن نام نویسنده (مرکز اقلیم‌شناسی، ۱۳۸۸: ۱۵۴).
  • مرجع در متن با نام مجله: (در صورت نداشتن نام نویسنده) عنوان مجله (برجسته)، شماره‌ی مجله، شماره‌ی صفحه.
نحوه‌ی تنظیم منابع و مآخذ در انتهای مقاله:
  • مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، محل نشر: ناشر.
  • مرجع ترجمه: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان (برجسته)، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.
  • مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام، (سال نشر)، عنوان، نام مجله (برجسته)، شماره مسلسل، زمان نشر، از صفحه ... تا صفحه ...
  • مرجع پایان‌نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه، مقطع و رشته تحصیلی.
  • مرجع منابع اینترنتی: نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال)، عنوان (برجسته)، گرفته شده در تاریخ، از آدرس سایت اینترنت.
 
در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به ­ترتیب حروف الفبای فارسی سپس منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.
 
English Title of the Article with English Font (Times New Roman) Size 14 Bold
 
A line Distance ــــ Times New Roman 11
 چکیده انگلیسی:
چکیده انگلیسی مقاله به‎طور دقیق با ترجمه چکیده فارسی همسان باشد (رعایت تمام موارد دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و با قلم Times New Roman با فاصله خطوط 1 یا single فاصله 5/3 سانتیمتر از سمت راست و 5/3 سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود. تعداد کلمات چکیده کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 200 کلمه نباشد.
 
ـــــ حداقل دو خط فاصله BZar 11 ــــ
 
واژه‌های کلیدی: از نظر ترتیب و تعداد درست همان ترجمه انگلیسی واژه‌های کلیدی فارسی و با قلم Times New Roman 11 باشند.
 
شیوه ارجاع دهی:
مشخصات منابع مورد استفاده به شرح ذیل آورده شود:
الف- کتاب:
-        نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، نام کتاب(با فونت درشت)، و نام خانوادگی مترجم(اگر کتاب ترجمه شده است)، محل نشر:نام ناشر.
-        ترتیب منابع طبق حروف الفبا باشد که البته لازم است قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه در صورت استفاده در مقاله در ابتدای منابع با ذکر نام کتاب، نام مترجم،سال نشر، محل نشر و  انتشارات ذکر شود.
ب- نشریه ها و مجله ها:
-        مقاله نشریه:نام خانوادگی و نام نویسنده، (سال نشر)، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم (اگر مقاله ترجمه شده است)،نام مجله یانشریه(با فونت درشت)، شماره مجله یا نشریه، دوره یا سال، صفحه یا صفحات مورد استناد.
-        مقاله همایش: نام خانوادگی و نام نویسنده، (تاریخ برگزاری روز/ ماه/ سال)، عنوان مقاله، عنوان همایش(با فونت درشت).
-        مقاله روزنامه: نام خانوادگی و نام نویسنده، (تاریخ نشر روز/ ماه/ سال)، عنوان مقاله، عنوان روزنامه(با فونت درشت).
ج- رساله و پایان نامه:
-        نام خانوادگی و نام دانشجو، (سال نشر)، عنوان پایان نامه(با فونت درشت)، به‌راهنمایی: نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه یا مرکز علمی، مقطع و رشته تحصیلی.
د- سایت های اینترنتی:
-        عنوان فرد، سازمان و یا سایت،( تاریخ نشر روز/ ماه/ سال)، عنوان مطلب(با فونت درشت)، قابلیت دسترسی درآدرس اینترنتی:آدرس سایت.