چالش در اهداف تربیت دینی (شناخت، عاطفه و عملکرد)

نویسندگان

1 پیام نور

2 فردوسی

چکیده

این مقاله به تناسب اهمیت شناخت هدف با روش تحلیلی نظری به بررسی رابطه اهداف سه‌گانه در حیطه شناختی، عاطفی و روانی‌حرکتی با رویکردهای مختلف در زمینه تربیت دینی پرداخته است. در این مقاله ابتدا اهداف سه‌گانه، و سپس رویکردهای مختلف تربیت دینی تبیین، و بر این اساس رابطه اهداف سه‌گانه با رویکردهای تربیت دینی مشخص شده است؛ لذا حیطه‌‌‌‌های سه‌گانه شناختی و عاطفی و عملکردی با سه رویکرد ایمانگرا، عقل‌گرا و رویکرد ترکیبی در ارتباط است. بنابراین در تربیت دینی باید رویکردی انتخاب شود که هم به عقل، هم به عاطفه و هم به رفتار یادگیرندگان توجه شود؛ به‌عبارت دیگر باید به هر دو رویکرد عقل‌گرایی و ایمانگرایی و نتیجه آن، که عمل صالح است، توجه کافی مبذول شود.

کلیدواژه‌ها