تبیین الگوی تربیت عقلانی بر مبنای اندیشه امام خمینی«ره»

نویسندگان

1 علامه طباطبایی(ره)

2 علامه طباطبایی (ره)

چکیده

این مقاله‌ با هدف پاسخ به این پرسش، که الگوی تربیت ‌عقلانی بر اساس اندیشه
امام ‌خمینی«ره» چگونه است، به روش تحلیلی ـ ‌استنباطی صورت پذیرفته است. در پاسخگویی به این پرسش، ضمن اشاره به این نکته که عقل انسانی در دیدگاه امام، عقل جزئی است، شش مبنای تربیت ‌عقلانی طبقه‌بندی و تجزیه ‌و تحلیل می‌شود که سه مبنای اوّل عام، و زیربنای تمام روشهای تربیت‌ عقلانی است و دیگر مبانی، یک‌به‌یک با روشهای ذکر شده متناظر است؛ این مبانی بدین قرار است: عقل، موهبت‌ الهی به انسان است. عقل دارای ابعاد نظری و عملی است. عقل، تربیت‌پذیر است. تفکّر، زمینه شکوفایی عقل است. عقل از علم جدانشدنی است. کمال عقل در غلبه عقل بر هوای ‌نفس است. در بخش اهداف، هدف غایی تربیت‌ عقلانی از دید امام دستیابی به لقاء‌الله ذکر می‌شود که تحت لوای آن سه هدف کلی علم، ایمان و عمل قرار می‌گیرد. در بخش اصول و روشها سه اصلِ کاربرد روشهای منطقی، تلازم عقل و علم و تقدم تزکیه بر تعلیم آورده می‌شود که به دنبال آن سه روش تربیت‌ عقلانی ذکر می‌شود که شامل تفکّر، علم‌آموزی و تزکیه نفس است. در نهایت این عناصر در یک شبکه مفهومی ترسیم شده در ارتباط طولی و عرضیشان با هم الگوی تربیت عقلانی بر اساس اندیشه‌ امام را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها