تحلیل مناسبات ادراکات زیبایی شناختی و تربیت و تبیین مبانی و اصول تربیت زیبایی شناختی از دیدگاه شهید مطهری و علامه جعفری

نویسندگان

1 تهران

2 تربیت مدرس

چکیده

این مقاله جستاری است در مورد ارتباط زیبایی‌شناسی و تربیت که با تحلیلی در مورد تربیت زیبایی‌شناختی همراه شده است. زیبایی از گذشته مورد توجه اندیشه ورزان جهان بوده و هر کس به تناسب تعریفی که از زیبایی به نوعی نسبت خود را با تربیت زیبایی‌شناختی رقم زده است. در بخش اول این نوشتار سه ارتباط میان این دو مقوله بنیادین، یعنی حس زیبایی‌شناسی انسان و تربیت تبیین می‌شود که عبارت است از 1 ـ زیبایی شناسی به عنوان مبنا و اصل 2 ـ زیبایی‌شناسی به عنوان قوه و متعلَق تربیت 3 ـ این همانی زیبایی شناسی و تربیت. در بخش دوم، آرای علامه جعفری و شهید مطهری در باب ادراکات زیبایی شناختی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بر اساس آن از سه منبای الف ـ نقش ذهن و عوامل اجتماعی در ادراکات زیبایی‌شناختی ب ـ شکل پذیری تصویر در قوه مخیله توسط ورودی‌های حسی و ج ـ ذو مراتب (تشکیکی) بودن زیبایی در عالم، سخن به میان می‌‌آید و بر اساس هر یک از این سه مبنا به ترتیب اصول تربیت زیبایی‌شناختی از جمله 1 ـ کنترل و ارتقای ذائقه زیبایی‌شناختی 2 ـ مدیریت توجه و تطهیر قوه خیال و 3 ـ ارتقای ساحت وجودی متربی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها