بررسی و نقد اهداف تعلیم و تربیت در حکمت سینایی

نویسنده

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

هدف این مقاله استخراج اهداف غایی و واسطی تعلیم و تربیت از آرای فلسفی ابن سینا و نقد و بررسی آن به منظور کشف نقاط قوت و ضعف و نیز میزان کارامدی آن برای تعلیم و تربیت در عصر حاضر است. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی، تفسیری و استنتاجی استفاده شده است. هدف غایی تعلیم و تربیت بر اساس حکمت سینایی، سعادت و اهداف واسطی آن 1 ـ پرورش فضیلت نظری (رشد و شکوفایی عقل نظری) 2 ـ پرورش فضایل اخلاقی که شامل فضیلت حکمت عملی هم می‌شود. 3 ـ پرورش فضیلت حرفه‌ای است. اما تأکید ابن سینا بر فضیلت نظری و فضایل اخلاقی بیش از فضیلت حرفه‌ای است. این اهداف به این دلیل که شامل پرورش فضیلت ایمان، فضیلت جسمانی و فضیلت اجتماعی و مدنی نیست، مورد نقد است.

کلیدواژه‌ها