درآمدی بر فلسفه‌ فقه تربیتی

نویسنده

جامعه الصطفی العالمیه

چکیده

فقه تربیتی یکی از عرصه‌های جدید نوظهور در تربیت‌پژوهی است که دستورکار خود را به «تعیینِ باید‌ها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای مربیان و متربیان و دیگر عوامل انسانی دخیل در عملِ تربیتی»، اختصاص داده است. این فکر، که به مرور بر آثار و ادبیاتِ آن افزوده می‌شود در هیبتِ دانش میان‌رشته‌ای خود را عرضه کرده و لازم است با نگاه درجه دو و از سنخ فلسفه مضاف، مورد واکاوی قرار گیرد. هدف این نوشتار طراحی «فلسفه علمِ فقه تربیتی» است. برای این منظور در ابتدا الگویی از مسائلِ «فلسفه‌ علمِ فقه تریبتی» طراحی، و مطابقِ آن، مجموعه‌ بررسیهایِ عقلی و فرازین در مورد این علم در سه محور دسته‌بندی شد: 1. مسائلِ هویت‌شناختیِ این علم 2. مسائلِ فرامسئله‌ای این علم 3. مسائلِ پیرامونی این علم. این نوشتار که خود را گامی اولیه در این مسیر تلقی می‌کند در روند پژوهش پیشنهادهایی از سنخِ تأسیسِ عرصه‌های مطالعاتی جدید نیز ارائه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s

چکیده [English]

s

 1. اعرافی، علیرضا (1391الف). فقه تربیتی (مبانی و پیش‌فرض‌ها). ج1. تحقیق و نگارش سید نقی موسوی. قم: اشراق و عرفان.
 2. اعرافی، علیرضا (1391ب). فقه تربیتی (یادگیری علم و دین). ج2. تحقیق و نگارش سید نقی موسوی. قم: اشراق و عرفان.
 3. اعرافی، علیرضا (1393الف). تربیت فرزند با رویکرد فقهی. تحقیق و نگارش سید نقی موسوی. قم: اشراق و عرفان.
 4. اعرافی، علیرضا (1393ب). احکام تربیت فرزند. تحقیق و نگارش سید نقی موسوی. قم: اشراق و عرفان.
 5. اعرافی، علیرضا (1393ج). درآمدی بر تفسیر تربیتی. تقریر سید نقی موسوی. قم: اشراق و عرفان.
 6. اعرافی، علیرضا؛ موسوی، سید نقی (1390). دانش تربیت: وضعیت مطلوب علوم تربیتی. دو فصلنامه اسلام و پژوهش‌های تربیتی. ش6 : 57 تا76.
 7. رشاد، علی‌اکبر (1389). درآمدی تاسیسی بر فلسفه اصول فقه. فصلنامه ذهن. ش43: 5 تا45.
 8. سبزوارى، ملاهادی (1369). شرح المنظومه. ج1. تهران: ناب.
 9. فرانکنا، ویلیام (بی‌تا). به سوی فلسفه تعلیم و تربیت : 149-154. ترجمه سعید بهشتی (1386). فلسفه تعلیم و تربیت جهان غرب. تهران: اطلاعات.
 10. کاردان، علی‌محمد و دیگران (1380). علوم تربیتی ماهیت و قلمرو آن. تهران: سمت.
 11. مصباح یزدی، محمد تقی (1378). آموزش فلسفه. ج1. تهران: چاپ و نشر بین‌الملل سازمان تبلیغات اسلامی.
 12. مطهری، مرتضی (1371). مجموعه آثار. ج5. تهران: صدرا.
 13. موسوی، سید نقی (1392). پیشینه‌شناسی رویکرد فقهی به تربیت. فصلنامه مطالعات فقه تربیتی. س8. ش1: 179 تا 223.
 14. موسوی، سید نقی (1393). ضرورت و قلمرو فقه فرزندپروری. فصلنامه پژوهش‌نامه تربیت تبلیغی. ش3و4 : 81 تا 104.
 15. موسوی، سید نقی (الف). دلالت‌شناسی از گزاره‌های فقه تربیتی .فصلنامه مطالعات فقه تربیتی. (در دست چاپ)
 16. موسوی، سید نقی (ب). تبیین چرایی فقه تربیتی. فصلنامه مطالعات فقه تربیتی. (در دست چاپ)
 17. میالاره، گاستون (1375). معنا و حدود علوم تربیتی. ترجمه علی ‌محمد کاردان. تهران: دانشگاه تهران.