معرفی نظام آموزشیِ جامع نگر به منظور رشد علمیِ زنان مبتنی بر آموزه‌های اسلام

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

این سؤال اساسی مطرح می‌شود که اگر نظام آموزشی منحصرا جنسیتی (سنتگرا) و نظام آموزشی آندروژنی (تجدد گرا) هر دو مردود است، نظام آموزشی جامع‌نگر و مطلوبی که مطابق با ساختار اسلامی ایرانی کشور ما باشد و موجبات دستیابی به پیشرفت را برای زنان جامعه فراهم آورد، چگونه نظامی خواهد بود؛ لذا به منظور ایجاد فهمی عمیق و جامع از نظریات متفاوت در زمینه رشد علمی زنان و دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پس از جمع‌آوری تعدادی از آثار و منابعِ نظریه‌پردازان در این حوزه به تحلیل مضمون این آثار پرداخته شده است. در این روش، ابتدا قسمتهایی از متون منتخب، که از زوایای گوناگون به رشد علمی زنان پرداخته است، استخراج شد؛ سپس، عبارتی که نماینده مفهوم آن قسمتها باشد با عنوان شناسه اولیه، شناسه‌گذاری شد. در ادامه شناسه‌های انبوه اولیه در قالبها و عناوین کلی به صورت شناسه‌گذاری ثانویه قرار گرفت و تلخیص گردید؛ پس از پایان این مرحله، شناسه‌گذاریهای ثانویه در قالبها و عناوینی بمراتب کلی‌تر به صورت شناسه‌گذاری نهایی قرار گرفت. بر پایه شناسه‌بندیهای نهایی در می‌یابیم که دیدگاه اسلام بر ‌یکسان بودن ارزش زنان با مردان با وجود داشتن حقوق و تکالیف مشابه و متفاوت در پیشگاه الهی مبتنی است. اصل وجود دو بعدِ انسانی و جنسیتی در همه افراد، موجب می‌شود تا بر همین پایه، اولا در ابعاد انسانی و مشترک زنان و مردان، علوم و دروس ِمشترکی بین دو جنس آموخته شود و ثانیا در بعد جنسیتی مخصوص به هر جنس نیز، علوم و دروس ِهر جنس به تفکیک به هر گروه جنسی آموخته شود. هم‌چنین در بعد جنسیتی باید توجه کرد که این تفاوتها باید مکمل یکدیگر باشد و نهاد واحدی باید برای برنامه‌ریزی و تعیین وظایف و حقوق جنسیتی دو جنس وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s

چکیده [English]

s

 1. افلاطون (1388). جمهور. ترجمه فواد روحانی. تهران: نشر علمی و فرهنگی تهران.
 2. بستان، حسین (1390). اسلام و تفاوت‌های جنسیتی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 3. بستان، حسین (1382). نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 4. بهرامی، فاطمه؛ اعتمادی، عذرا (1389). رشد تحصیلات زنان در ایران به عنوان الگویی از زن مسلمان. کتاب اندیشه راهبردی زن و خانواده.
 5. خاکسار، زینب (1390). نظام تربیتی زنان با رویکرد مأموریت‌های جنسیتی، بستر احقاق حقوق زنان. کتاب سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده. تهران: نشر مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 6. خامنه‌ای، سید علی (1391). زنِ مسلمان و عرصه‌های حضور اجتماعی. برگرفته از بیانات آیت‌الله خامنه‌ای به کوشش امیر حسین بانکی فرد. تهران: انتشارات انقلاب اسلامی.
 7. خدامی، نرگس (1388). دولت و خانواده. کتاب آسیب شناسی خانواده. تهران: نشر هاجر.
 8. خمینی، روح اله (1382). صحیفه نور. برگرفته از بیانات امام خمینی (ره). تهران: نشر و ترویج آثار امام خمینی.
 9. رودگر، نرجس (1388). فمنیسم، تاریخچه، نظریات، گرایش‌ها، نقد‌ها. قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 10. زیبایی نژاد، محمدرضا (1391).جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی. تهران: نشر هاجر.
 11. سروش، عبدالکریم (1359). دانش و ارزش. سند چاپ نشده.
 12. طباطبایی یزدی، مژگان (1389). مطالعه روند افزایش دانشجویان دختر نسبت به پسر و سهم عوامل مؤثر بر این روند. مرکز تحقیقات استراتژیک پژوهشکدة تحقیقات استراتژیک. سند چاپ نشده.
 13. طوسی، اسدالله (1391). جنسیت و آموزش نقدی بر تفکر فمنیستی، فصلنامه اسلام و پژوهش‌های تربیتی. س 4. ش 1.
 14. علاسوند، فریبا (1390). زن در اسلام. ج اول. تهران: نشر ‌هاجر.
 15. علم الهدی، جمیله (1390). تغییر اصول سیاستگذاری در حوزة آموزش زنان. کتاب سومین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع زن و خانواده. تهران: نشر مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 16. عمادزاده، مصطفی (1382). اهمیت سرمایه گذاری در آموزش زنان. فصلنامه پژوهش زنان. س 3. دوره 1. ش 3.
 17. کانوی، مارتین (1367). آموزش و پرورش در خدمت امپریالیسم فرهنگی. ترجمه محبوبه مهاجر. تهران: امیر کبیر.
 18. لشکری، محمد (1386). زنان، نظام آموزش عالی کشور و اشتغال.فصلنامه پیک نور. دوره 5. ش 1.
 19. مستقیمی، مهدیه (1391).تحلیل رابطه تربیت اخلاقى و جنسیت مبتنى بر انسانشناسى از دیدگاه آیتاالله جوادى آملی، فصلنامه اسراء. س 5. ش 1.
 20. ‌هام و گمبل، مگی و سارا (1377). فرهنگ نظریه‌های فمنیستی. ترجمه فیروزه مهاجر و فرخ قره داغی و نوشین احمدی خراسانی. تهران: فرشیوه.
 21. Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.