نقد و بررسی نسبیت گرایی در نظریه تعلیم و تربیتی لیپمن در نسبت با نسبیت در هرمنوتیک فلسفی گادامر

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی ره

چکیده

هدف این پژوهش این است که به بررسی آن بخش از دیدگاه‌های لیپمن، که به نسبی‌گرایی می‌انجامد و نسبتی با نسبیت‌اندیشی در هرمنوتیک فلسفی گادامر دارد، بپردازد و به این پرسش پاسخ دهد: «میان نسبیت‌گرایی در نظریه لیپمن با نسبیت‌اندیشی در هرمنوتیک فلسفی گادامر چه نسبتی هست؟» مقصود از نسبیت در اینجا، «نسبیت معرفتی» است. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی با بهره‌گیری از منابع اسنادی و کتابخانه‌ای، انجام گرفته است. کند و کاو در آثار لیپمن، ما را به این نتیجه می‌رساند که با وجود نفی نسبیت‌گرایی از سوی او، دلایلی هست که این گرایش را به عنوان نتیجه اجتناب‌ناپذیر برنامه فلسفه برای کودکان، اثبات می‌کند. هم‌چنین می‌توان ادعا کرد لیپمن در ارائه نظریه خود از دیدگاه «نسبیت در فهم» هرمنوتیک فلسفی تأثیر پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

s

چکیده [English]

s

 1. بابایی، مظهر؛ قائدی، یحیی؛ ضرغامی؛ سعید و نصری، امیر (1393). واکاوی جایگاه مفهوم بازی در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای حصول آگاهی/ فهم. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. س 4. ش 2: 66- 50.
 2. باقری، خسرو (1394). فبک در ترازو: نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 3. پالمر، ریچارد ا. (1391). علم هرمنوتیک: نظریه تأویل در فلسفه‌های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر و گادامر. ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی. تهران: هرمس.
 4. پورحسن، قاسم (1392). هرمنوتیک تطبیقی: بررسی همانندی فلسفه تأویل در اسلام و غرب. تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 5. توران، امداد (1394). تاریخ‌مندی فهم در هرمنوتیک گادامر: جستاری در «حقیقت و روش». تهران: بصیرت.
 6. رعایت جهرمی، محمد (1391). فلسفه زبان قاره‌ای و فرهنگی: تأملی تطبیقی در آرای ویتگنشتاین و گادامر در باب زبان. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 7. رهبری، مهدی (1385). هرمنوتیک و سیاست: مروری بر نتایج سیاسی هرمنوتیک فلسفی هانس گئورگ گادامر. تهران: کویر.
 8. ریخته‌گران، محمدرضا (1378). منطق و مبحث علم هرمنوتیک (اصول و مبانی علم تفسیر). تهران: کنگره.
 9. ستاری، علی (1391). بررسی و نقد برنامه فلسفه برای کودکان از منظر حکمت متعالیه. تفکر و کودک. ش 6: 106- 83.
 10. ستاری، علی (1393). نقد مبانی فلسفی فلسفه برای کودکان. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 11. شاو، ران (1389). فلسفه در کلاس درس: پرورش مهارت‌های فکری دانش‌آموزان و ایجاد انگیزه در آنان برای یادگیری. ترجمه مراد یاری دهنوی و روح الله حیدری. تهران: آوای نور.
 12. شاو، ران (1392). فلسفه در کلاس درس: راهکاری برای پرورش دانش‌آموزان اندیشمند. ترجمه حسن سالاری. تهران: طراحان ایماژ.
 13. عشاقی اصفهانی، حسین (1384). نانمایی، شکاکیت و نسبیت‌گرایی. قم: مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزه علمیه.
 14. قائدی، یحیی؛ سلطانی، سحر (1390). فلسفه ویتگنشتاین و برنامه فلسفه برای کودکان (P4C)» تفکر و کودک. ش 2: 107 ـ 91.
 15. کم، فیلیپ (1384). داستان‌های فکری (1). ترجمه احسانه باقری. تهران: امیرکبیر.
 16. گادامر، هانس گئورگ (1379الف). همگانیت مسئله هرمنوتیک. در هرمنوتیک مدرن: گزیده جستارها. ترجمه بابک احمدی، مهران مهاجر و محمد نبوی. (105- 85). تهران: نشر مرکز.
 17. گادامر، هانس گئورگ (1379ب). زبان به مثابه میانجی تجربه هرمنوتیکی. در هرمنوتیک مدرن: گزیده جستارها. ترجمه بابک احمدی، مهران مهاجر و محمد نبوی. (236- 201). تهران: نشر مرکز.
 18. گادامر، هانس جرج (1387). آغاز فلسفه. ترجمه عزت‌الله فولادوند. تهران: هرمس.
 19. گادامر، هانس جرج (1388). هنر و زبان: گادامر و ریکور. ترجمه مهدی فیضی. تهران: رخداد نو.
 20. گروندن، ژان (1391). درآمدی به علم هرمنوتیک فلسفی. ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی. تهران: مینوی خرد.
 21. لان، کریس (1391). ویتگنشتاین و گادامر (به سوی فلسفه پساتحلیلی). ترجمه مرتضی عابدینی‌فرد. تهران: کتاب پارسه.
 22. لیپمن، متیو (1389). کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان (گفت‌وگو با پیشگامان برنامه فبک). ج 1. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 23. موزر، پل. کی؛ مولدر، دوینه. اچ؛ تروت، جی. دی. (1387). درآمدی موضوعی بر معرفت‌شناسی معاصر. ترجمه رحمت‌الله رضایی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 24. ناجی، سعید (1390). کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان: گفت‌گو با پیشگامان برنامه فبک؛ فصل روش‌های جدید آموزش اخلاق و تفکر انتقادی. نگارش میلت استفان. ترجمه سمیرا پزشک‌پور و سعید ناجی. (30- 17). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 25. نصری، عبدالله (1381). راز متن: هرمنوتیک، قرائت‌پذیری متن و منطق فهم دین. تهران: آفتاب توسعه.
 26. واعظی، احمد (1386). درآمدی بر هرمنوتیک. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 27. هادسن، وین (1379). پست مدرنیته و پست مدرنیسم (تعاریف، نظریه‌ها و کاربست‌ها). ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری. تهران: نقش جهان.
 28. Gadamer, Hans- Georg (1988). Truth and Method. Edited by. G. Barden and J. Cumming. New York: The Crossroad Publishing Company.
 29. Gadamer, Hans Georg (1989). Truth and Method. Second revised edition. Translation revised by Jeol Weindheimer and Donald G. Marshall. New York: Continuum.
 30. Gardner, Susan T. (2012).”Teaching Children to Think Ethically”. In Analytic Teaching and Philosophical Praxis. Vol. 32. 2. 75- 81.
 31. Golding, Clinton (2007).”Pragmatism, constructivism and socratic objectivity: The pragmatic epistemic aim of philosophy for children”. Conference Presentation © 2007 Philosophy of Education Society of Australasia.
 32. Hirsch, Eric Donald (1976). The Aims of Interpretation. Chicago: University of Chicago Press.
 33. Johnson, Tony W., Reed, Ronald F.(1999). Friendship and Moral Education: Twin Pillars of Philosophy for Children. Bern: Peter Lang Publishing.
 34. Lipman, Mathew (1986). Wondering at the World. New Jersey: IAPC.
 35. Lipman, Mathew (1988). Philosophy Goes to School. Philadelphia: Temple University Press.
 36. Lipman, Mathew (1991). Thinking in Education. Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press.
 37. Lipman, Mathew (1993). “Philosophy for Children and Critical Thinking”. In Thinking Children and Education. (ed) Mathew Lipman. U. S. A. Kendall: Hunt publishing company.
 38. Lipman, Mathew (2003). Thinking in Education. 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 39. Lipman, Mathew (2005). “Interview with Matthew Lipman—Part 1/Part 2: Brave Old Subject, Brave New World/ Interviewer: Saeed Naji”. Children and youth philosophers. Retrieved 26 feb,2013. From http://www.buf.no/en/read/txt/?page=sn-lip2.
 40. Lipman, Mathew (2008). “Philosophy for children's debt to Dewey”. Michael Taylor & Helmut Schreier (ed). Pragmatism, education & children: International philosophical perspectives. (143-152). Amsterdam/New York.
 41. Lipman, Mathew (2016, 3 February). “Philosophy for Children:
 42. Some Assumptions and Implications”. Ethics in Progress Quarterly. 2,1 (2011). From http://ethicsinprogress.org/?p=437.
 43. Lipman, Mathew., Sharp, Ann Margaret & Oscanyon, F. S. (1980). Philosophy in the Classroom. Philadelphia: Temple University Press.
 44. Reed, Ronald F., Sharp, Ann Margaret (1996). Studies in Philosophy for Children: Pixie. Madrid: Ediciones de la Torre.
 45. Wright, Kathleen (1998). “Gadamer, Hans Georg (1900- 2002)”. In Edward Craig (ed). Routledge Encyclopedia of Philosophy. London and New York: Routledge. III: 827f.