فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دید قرآن کریم

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از مهمترین انواع ارزشیابی آموزشی است که کیفیت آن نقش بسیار تاثیرگذاری بر تعالی یا تباهی فرد و جامعه دارد. مفهوم ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نیز مانند بسیاری از مفاهیم پرکاربرد در حوزه‌های مختلف علوم، در گذر زمان متحول شده است. ارزشیابی کیفی ـ توصیفی در سالهای اخیر و با تحولات نظام آموزشی کشور به بحث روز ارزشیابی پیشرفت تحصیلی کشور مبدّل شده است. بررسی ترجمان آیات قرآن‌کریم به روش کیفی و با تکیه بر روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده‌ها» به استنباطی علمی ـ کیفی و نوین از «فرایند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از دید قرآن کریم» منتهی شد. این فرایند در قالب 18 اصل و شش گام عملی قابل ارائه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

S

چکیده [English]

S

 1. قرآن‌کریم
 2. نهج‌البلاغه
 3. غررالحکم
 4. افضل‌خانی، مریم؛ رضایی، میترا (1392). ارزشیابی توصیفی: مهارتها، روشها و مراحل اجرا. تهران: آوای نور؛ آثار فکر.
 5. بازرگان، عباس (1391). مقدمه‌ای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: دیدار.
 6. تورانی، حیدر (1382). مدیریت فرایند مدار در مدرسه. تهران: تزکیه.
 7. جانسون، دیوید؛ جانسون، راجرتی (1390). سنجش فراگیران در گروه‌ها: ارتقای مسئولیت‌پذیری گروهی و پاسخگویی فردی. ترجمه علیرضا کیامنش و شعله بیگدلی. تهران: آییژ.
 8. حسن‌زاده‌پلکویی، شهربانو؛ صالحی، کیوان (1396). تحلیل پدیدارشناسانه چالشهای ناشی از افت استرس مولد تحصیلی در نظام ارزشیابی توصیفی ـ کیفی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی. س 7. ش 20: 191 ـ 155.
 9. حسنی، محمد (1389). راهنمای اجرای ارزشیابی کیفی، توصیفی. تهران: عابد.
 10. خصالی، آزاده؛ صالحی، کیوان؛ بهرامی، مسعود (1395). تحلیل ادراک و تجربه زیسته معلمان ابتدایی از دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی، کیفی: مطالعه به روش پدیدارشناسی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی. س 5. ش 12: 152 ـ 121.
 11. خورشیدی، عباس؛ ملک‌شاهی‌راد، محمدرضا (1382). ارزشیابی آموزشی. تهران: یسطرون.
 12. رهباردار، حمید ( 1384). سنجش پرونده‌ای، پوشه کار: ارزشیابی کیفی، توصیفی. مشهد: کتابخانه رایانه‌ای.
 13. ریزر، رابرت (1947). روندها و مباحث نوین در طراحی و فناوری آموزشی. ترجمه محمدرضا وحدانی‌اسدی، حسین اسکندری و داریوش نوروزی. تهران: آوای نور.
 14. سیف، علی‌اکبر (1390). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: دوران.
 15. صالح، حسین (1380). تکنیکهای موفقیت در تحصیل. قم: محمد.
 16. صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ شکوهی‌یکتا، محسن (1394الف). بازنمایی ادراکات و تجربه‌ زیسته معلمان از آسیبهای احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی. س 9. ش 31: 99 ـ 59.
 17. صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ شکوهی‌یکتا، محسن (1394ب). تحلیل پدیدارشناسانه ادراک و تجربه زیسته معلمان مدارس ابتدایی از نقاط ضعف و قوت برنامه ارزشیابی‌توصیفی. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی. س 5. ش 9: 38 ـ 19.
 18. علاقه‌بند، علی (1390). مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: روان.
 19. قربانی، جعفر (1387). مهارتهای زندگی تحصیلی. مشهد: فراانگیزش.
 20. مکارم شیرازی، ناصر (1387). اخلاق در قرآن. ج 1: اصول مسائل اخلاقی. قم: انتشارات امام علی‌بن‌ابیطالب(ع).
 21. وُکس، ویرجینیا ( 1384). رمز موفقیت در تحصیل. ترجمه سید اکبر میرحسینی. تهران: اختران.
 22. هومن، حیدرعلی ( 1375). زمینه ارزشیابی برنامه‌های آموزشی. تهران: آزادی.
 23. دانایی‌فرد، حسن (1386). استراتژیهای پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. اندیشه مدیریت. س اول. ش 2: 97 ـ 69.
 24. Charmaz, K. (2014). Constructing Grounded Theory, Great Britain: Henry Ling, Limited at Dorset Press.
 25. Ensink, Titus; Essen, V.Arthur; Greest, D.Tonvan (eds) (1986). Discourse Analysis and pubic life: papers of the Groningen conference on Medical and political Discourse, US: Foris publications.
 26. Glaser, B.G., & Struss, L. A. (2012). The Discovery of Grounded Theory: strategie for qualitative research, Us: Rutgers.
 27. Salerno, J., Yong, J.S., Nan, D., & Chai, K.S. (Eds) (2011). Social Computing, Behavioral- Culctural Modeling and prediction: “4th International conference, SBP2011, college park, MD, DSA, March 2011, proceedings”, Berlin: Springer.
 28. Sharmal, C.T. (2008). Modern Methods of Language Teaching, India: SARUP & Sons.
 29. Soled, W.S. (1955). Assessment, Testing and Evaluation in teacher education Isoled, US: Alex Publishing Corporation.
 30. Somekh, B., & Lewin, C. (2005). Research Methods in the social sciences، London: TJ international Ltd.
 31. Bowen, A.G. (2006). Grounded Theory and sensitizing Concepts، International Jurnal of Qualitative Methods, 5(3)، 13.
 32. Jones، M., & Aloney, J. (2011). Guiding the use of Grounded Theory in Doctoral studies- an example from the Australian film industry، International Journal of Doctoral، 6(N/A)، 95-114.
 33. Martin, Y.P., & Turner, A. B. (1986).Grounded Theory and Organizational Research, Journal of Applied Behavioral Science, 22 (2), 141-157.
 34. Pitney, W.A., & Ehlers, G.G. (2004). A Grounded Theory study of the Mentoring process Involved with under graduate Athletic Training students, Journal of Atheletic Training, 39(4), 344-351.
 35. Thomas, G., & James, K. (2006). Re.inventing grounded Theory: some questions about Theory, ground and discovery, British Educational Research Journal, 32(6), 767. www.parsquran.com
 36. Cambridge Dictionary Online, in address: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/ american-english
 37. Merriam-Webster, an Encyclopedia Britanica Company, Online in address: http://www.merriam-webster.com.
 38. Oxford Dictionaries language matters, online in address: http://www.oxforddictionaries.com.