بررسی تأثیر آزاداندیشی دینی بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت‌ آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آزاداندیشی دینی بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انجام گرفته است. این پژوهش، یک مطالعه تجربی از نوع پیش‌آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه موردمطالعه، کل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه به تعداد 54 نفر در سال 1395 هستند. شرکت‌­کنندگان با استفاده از روش تصادفی ساده به دو گروه 27 نفره تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه مهارت­های تفکر انتقادی از فرم ب، آزمون مهارت­های تفکر انتقادی کالیفرنیا بود که روایی پرسشنامه­های مذکور توسط استاد راهنما و چند تن از کارشناسان تأیید شد و پایایی پرسشنامه مذکور نیز براساس فرمول 20 کودر ریچاردسون 71/0 ـ 69/0 محاسبه شده است. برای تمام دانشجویان در هر دو گروه، درباره روش انجام مطالعه، توضیحات لازم داده شد و همه آنها پرسشنامه‌ای را به‌صورت پیش‌آزمون تکمیل کردند. یافته‌های پژوهش، نشان داد که بین عملکرد فراگیران آموزش‌دیده براساس آموزش آزاداندیشی دینی و طرح رایج، تفاوت معنی­داری وجود دارد و فراگیرانی که با استفاده از این روش آموزش دیده­اند، نسبت به فراگیرانی که از طرح رایج آموزش دیده­اند، موفق­تر عمل کردند. نتایج حاصل از پژوهش، تأثیرپذیری تمام مؤلفه­های موردبررسی تفکر انتقادی را از درس مذکور، مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Religious Free Thinking on Critical Thinking of the Students of Islamic Azad University of Kermanshah

نویسنده [English]

  • Franak Mousavi
Assistant professor at the Department of Educational Management, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University of Kermanshah, Iran
چکیده [English]

This study is aimed at investigating the effect of religious free thinking on critical thinking of the students of the Islamic Azad University of Kermanshah. It is an experimental pretest-posttest study. The population under study contains the total community of undergraduate students in educational management at Islamic Azad University of Kermanshah numbering 54 people in 1395. Participants were divided into two groups of 27 individuals by simple random sampling. Critical Thinking Skills Questionnaire form California Critical Thinking Skills Test B, was used for data collection. The validity of the questionnaire was verified by a supervisor and several experts. The reliability of the questionnaire turned out to be as much as 0.61 - 0.76 based on Kuder and Richardson 20 formula. All participants were provided with explanations about the method of study, and they completed the questionnaire as a pretest. The research findings indicated that there was a significant difference between trained learners' performance based on religious free thinking education and the current program. Pupils who were trained through this method, were more successful than those who were trained through the current plan. The results confirmed that all the investigated components of critical thinking were influenced by this type of teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • religious free thinking
  • critical thinking
  • university students
Vacek, E. J. (2009). Using a conceptual approach with concept mapping to promote critical thinking. MSN, RN. vol. 48, No.1. Education innovation. 
Wilgis, M., & McConnell, J. (2008). Concept mapping: an educational strategy to improve graduate nurses critical thinking skills during a hospital orientation program. The journal of continuing education in nursing. VO l39. No3.
Bataineh, O., & Alazzi, F. K. (2009). Perceptions of Jordanian secondary schools  teachers towards critical thinking, International education. 38 (2), Pg.56. ProQuest  ducation Journals.
Halpern, D.F., & Roediger, H.L., & Sternberg, R.J. (2007). the nature and nurture of critical thinking. Critical thinking in psychology (pp.1-14). Cambridge, Ny: Cambridge  university press.
Fasick, L. (2007). Using Shakespeare’s plays to teach critical thinking and writing skills: teaching English in the tow year college. 35(2), pg.197. proquest education   journals.
Rescaled, X. D. (2008). Teachers educational technology practices:Understanding teachers critical thinking skills and teachers cognitivedemand practices in the classroom. (Doctoral dissertation). Northern Illinois University.
Nelson, T. O (2001), Meaning of critical thinking. Critical thinking and Education. Cambridge university press. 
Stenberg (1978), On Improving throgh instruction. Educational leadership. V.43 , 44-58.
Fugelsang,Jonathan A (2013), Cognitive style and religiosity: The role of conflict detection, Psychonomic Society, Inc. ,No 123 , pp: 335–346.
Razmyar, Soroush, L. Reeve, Charlie (2013), Individual differences in religiosity as a function of cognitive ability and cognitive style. Intelligence, No 41, September ,pp: 667-673.
Gervais, william & Norenzayan, Ara (2012), Analytic Thinking Promotes Religious Disbelief, Science, pp336-493: from www.sciencemag.org.
Clifford, J.S.; M.M. Boufal & J.E. Kurtz (2004). “Personality Traits and Critical Thinking Skill in College Student. Empirical Tests of a two Factor Theory”. Assessment, 11(2): 169-176.