بررسی تأثیر آزاداندیشی دینی بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت‌ آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آزاداندیشی دینی بر تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه انجام گرفته است. این پژوهش، یک مطالعه تجربی از نوع پیش‌آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل است. جامعه موردمطالعه، کل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد کرمانشاه به تعداد 54 نفر در سال 1395 هستند. شرکت‌­کنندگان با استفاده از روش تصادفی ساده به دو گروه 27 نفره تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه مهارت­های تفکر انتقادی از فرم ب، آزمون مهارت­های تفکر انتقادی کالیفرنیا بود که روایی پرسشنامه­های مذکور توسط استاد راهنما و چند تن از کارشناسان تأیید شد و پایایی پرسشنامه مذکور نیز براساس فرمول 20 کودر ریچاردسون 71/0 ـ 69/0 محاسبه شده است. برای تمام دانشجویان در هر دو گروه، درباره روش انجام مطالعه، توضیحات لازم داده شد و همه آنها پرسشنامه‌ای را به‌صورت پیش‌آزمون تکمیل کردند. یافته‌های پژوهش، نشان داد که بین عملکرد فراگیران آموزش‌دیده براساس آموزش آزاداندیشی دینی و طرح رایج، تفاوت معنی­داری وجود دارد و فراگیرانی که با استفاده از این روش آموزش دیده­اند، نسبت به فراگیرانی که از طرح رایج آموزش دیده­اند، موفق­تر عمل کردند. نتایج حاصل از پژوهش، تأثیرپذیری تمام مؤلفه­های موردبررسی تفکر انتقادی را از درس مذکور، مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها


Vacek, E. J. (2009). Using a conceptual approach with concept mapping to promote critical thinking. MSN, RN. vol. 48, No.1. Education innovation. 
Wilgis, M., & McConnell, J. (2008). Concept mapping: an educational strategy to improve graduate nurses critical thinking skills during a hospital orientation program. The journal of continuing education in nursing. VO l39. No3.
Bataineh, O., & Alazzi, F. K. (2009). Perceptions of Jordanian secondary schools  teachers towards critical thinking, International education. 38 (2), Pg.56. ProQuest  ducation Journals.
Halpern, D.F., & Roediger, H.L., & Sternberg, R.J. (2007). the nature and nurture of critical thinking. Critical thinking in psychology (pp.1-14). Cambridge, Ny: Cambridge  university press.
Fasick, L. (2007). Using Shakespeare’s plays to teach critical thinking and writing skills: teaching English in the tow year college. 35(2), pg.197. proquest education   journals.
Rescaled, X. D. (2008). Teachers educational technology practices:Understanding teachers critical thinking skills and teachers cognitivedemand practices in the classroom. (Doctoral dissertation). Northern Illinois University.
Nelson, T. O (2001), Meaning of critical thinking. Critical thinking and Education. Cambridge university press. 
Stenberg (1978), On Improving throgh instruction. Educational leadership. V.43 , 44-58.
Fugelsang,Jonathan A (2013), Cognitive style and religiosity: The role of conflict detection, Psychonomic Society, Inc. ,No 123 , pp: 335–346.
Razmyar, Soroush, L. Reeve, Charlie (2013), Individual differences in religiosity as a function of cognitive ability and cognitive style. Intelligence, No 41, September ,pp: 667-673.
Gervais, william & Norenzayan, Ara (2012), Analytic Thinking Promotes Religious Disbelief, Science, pp336-493: from www.sciencemag.org.
Clifford, J.S.; M.M. Boufal & J.E. Kurtz (2004). “Personality Traits and Critical Thinking Skill in College Student. Empirical Tests of a two Factor Theory”. Assessment, 11(2): 169-176.