شناسایی اهداف (شایستگی‌ها) یادگیری آموزش اقتصاد مقاومتی مناسب نظام آموزش رسمی و عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

علامه طباطبایی/فرهنگیان

چکیده

یکی از راه‌های اشاعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه، آموزش اقتصاد مقاومتی است  و آموزش اقتصاد مقاومتی می‌تواند درزمره آموزش‌های ضروری نظام آموزش رسمی و عمومی قرار گیرد. ازاین‌رو، پژوهش حاضر درپی شناسایی اهداف (شایستگی‌ها) یادگیری آموزش اقتصاد مقاومتی متناسب با نظام آموزش رسمی و عمومی ایران بوده است. این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که برای انجام آن از روش‌های مطالعه کتابخانه‌ای، تحلیل محتوا، پیمایشی و جستار نظرورزانه استفاده شده است. جامعه پژوهشی شامل دو جامعه منابع مطالعاتی و صاحب‌نظران اقتصاد و برنامه‌ریزی درسی بوده که نمونه موردنظر از آنها با روش نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شده است. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده نیز با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. یافته‌های پژوهش شامل 13 هدف کلی یا شایستگی یادگیری است که ازمنظر منابع مطالعاتی و دیدگاه صاحب‌نظران در نظام آموزش رسمی و عمومی قابل پیگیری هستند تا محتوا و فرصت‌های یادگیری مناسبی برای آنها پیش‌بینی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of goals (competencies) Learning to teach the resilient economy to the official education system of Iran

نویسنده [English]

  • Hasan Ali Garmabi
Instructor at Farhanguian University
چکیده [English]

One of the ways to popularize the resistive economy culture in the society is to teach it. Teaching resistive economy can be added as a special course to formal and general education. Hence, the present study aims at identifying the goals (competencies) of learning to teach the resistive economy fitting the Iranian official and public education system. This is an applied research conducted through library studies, content analysis, survey and speculative essays. Research population includes two groups of research sources as well as experts from whom a sample was selected through purposive sampling method. Qualitative content analysis method was used for data analysis. The findings of the study contained 13 general goals or competencies of learning, which can be considered, according to the sources and the experts in the formal and general education system to provide the proper content and learning opportunities for the learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning goals
  • learning competencies
  • resistive economy
  • formal and public education system
قرآن کریم
اسدی، علی (1393)، نظام اقتصاد اسلامی، الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال دوم، شماره 5، بهار 1393: 39 ـ 25.
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و هیئت دولت (2/6/91)، مندرج در سایت:
www.farsi.khamene.ir
پژوهنده، محمدحسین (1394)، موانع تحقق اقتصاد مقاومتی، فصلنامه پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال بیست‌ویکم، شماره 106، پاییز.
پیغامی، عادل و تورانی، حیدر (1390)، نقش برنامه درسی اقتصاد در برنامه تعلیم‌وتربیت رسمی و عمومی دنیا، ارائه یک برنامه عمل برای یک برنامه درسی مغفول، فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال نهم، شماره 27، بهار.
جویس، بروس و دیگران (1383)، الگوهای تدریس 2000، ترجمه محمدرضا بهرنگی، تهران: انتشارات کمال تربیت.
دشتی، محمد (1382)، نهج‌البلاغه، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین.
رضوی، مهسا و مهرزاد، ندا (1392)، اقتصاد مقاومتی و ملزمات دستیابی به آن؛ رهیافت اصلاح الگوی مصرف، مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، مندرج در سایت    www.Sid.ir  95/11.
سبکتکین، قربانعلی؛ جعفری، احمد و جعفری، همت (1392)، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی؛ مطالعه موردی: دانش‌آموزان شهر کرج، مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، مندرج در سایت    www.Sid.ir  95/11.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (1392)، مندرج در سایت                                       www.farsi.khamene.ir.
سیف‌لو، سجاد (1393)، مفهوم‌شناسی اقتصاد مقاومتی، دوفصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، سال پنجم، شماره 10، بهار و تابستان 1393: 151 ـ 173.
شرفی، محمد و دیگران (1390)، بررسی برنامه درسی آموزش کارآفرینی، دوفصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 3، پاییز و زمستان.
شعبانی، حسن (1382)، مهارت‌های آموزشی و پرورشی، تهران: انتشارات سمت.
شیلنگ. پ، لوئیس (1383)، نظریه‌های مشاوره (دیدگاه‌های مشاوره)، ترجمه خدیجه آرین، تهران: انتشارات اطلاعات.
فرخ‌پور، الهه؛ خان‌پور، حمیدرضا و فرخ‌پور، فاطمه (1394)، بررسی نقش آموزش‌های مهارتی در مشاغل نوین با رویکرد تکنولوژی در شرایط اقتصاد مقاومتی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی، مندرج در                                     www.Sid.ir  94/11.
قحف، منذر (1385)، مروری بر الگوی اقتصاد اسلامی، ترجمه سیدحسین میرمعزی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال ششم، بهار.
کام‌فیروزی محمدحسن؛ بنیادی نائینی، علی و موسوی لقمان، سیده‌اشرف (1392)، بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم، شماره 52، زمستان.
محتشم دولتشاهی، طهماسب (1380)، مبانی علم اقتصاد، اقتصاد خرد اقتصاد کلان، تهران: انتشارات خجسته.
مصباح، محمدتقی و دیگران (1390)، فلسفه تعلیم‌وتربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه.
معدن‌دار آرانی، عباس و سرکار آرانی محمدرضا (1388)، آموزش و توسعه، مباحث نوین در اقتصاد آموزش، تهران: نشر نی.
مؤمنی مهموئی، حسین و شریعتمداری، علی (1388)، طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی‌بر شایستگی برای مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دوفصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، دوره 1، شماره 2، پاییز 88: 149 ـ 128.
مهرمحمدی، محمود (1388)، برنامه درسی نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم‌اندازها، ویراست دوم، انتشارات سمت.
میرمعزی، سیدحسین (1391)، اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (باتأکیدبر دیدگاه مقام معظم رهبری)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال دوازدهم، شماره 47، پاییز.
میلانی، جمیل (1394)، اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت‌ها و چالش‌های تحقق آن، مجله اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 7 و 8، مهر و آبان: 22 ـ 5.
نصیری حامد، رضا (1392)، اصلاح سبک زندگی و تحقق اقتصاد مقاومتی، مجموعه مقالات همایش ملی سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، مندرج در سایت                              www.Sid.ir  95/11.