مؤلفه‌های ادبیات تعلیمی و تربیتی ‌رضوی در سینمای مستند ایران مورد‌کاوی: مستند رضای رضوان، اثر مجید مجیدی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی تهران مرکز/دانشکده هنر- محل کار:پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

4 گروه پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

با‌توجه‌به اهمیت مفهوم تعلیم‌وتربیت رضوی و لزوم ایجاد و نشر آن در جامعه، هدف این پژوهش، بررسی این مفاهیم در سینمای مستند «رضای رضوان» بوده‌ است. روش این تحقیق، ترکیبی (کمّی و کیفی) است. مهم‌ترین مؤلفه‌ها و مصادیق تعلیم‌وتربیت رضوی در فیلم «رضای رضوان» عبارتند از: 1. امید به خدا؛ 2. تلاش برای رسیدن به اهداف؛ 3. دوری از آرزوهای خیالی؛ 4. امید به گذشت از خطا؛ 5. تمرکز بر واقع‌بینی و پذیرش حقایق؛ 6. امید به آینده. یافته‌ها بیانگر این است که نشر آموزه‌های رضوی در جامعه، وجود نظام تعلیمی و تربیتی، تغییر در محتوای فیلم‌های تعلیمی با اندیشه رضوی، استفاده از اندیشه‌های رضوی در امور جامعه، ایجاد محیط امن و فضای سالم و وجود مدیران دولتی و غیردولتی متخصص و آشنا به ادبیات تعلیمی ‌رضوی، به افزایش روحیه تعلیمی و تربیتی رضوی بین مردم خصوصاً جوانان خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Razavi's Educational Literature in Iranian Documentary Cinema Case Study: “Rezaye Rezvan” Documentary by Majid Majidi

نویسندگان [English]

  • Reza Safari 1
  • esmaeil bani ardalan 2
  • Vahid Yaminpour 3
  • Mohammad Reza Sharifzadeh 4
1 PhD candidate of the philosophy of art, Faculty of arts, Islamic Azad University of Tehran Central, Iran
2 Corresponding author, associate professor of faculty research for arts, Arts University, Tehran, Iran
3 Assistant professor of The Department of Law, Islamic Azad University of Tehran East, Iran
4 Associate professor of the Faculty of research for arts, Islamic Azad University of Tehran Central, Iran
چکیده [English]

Due to the significance of the concept of Razavi education and the necessity of its extension and popularization, this research is intended to investigate this concept in “Rezaye Rezvan” documentary movie. This is a combined research (quantitative and qualitative). The most important components and visualizations of “Rezaye Rezvan” documentary movie includes the following: 1. Hope to God; 2. Trying to achieve the goals 3. Avoiding imaginary aspirations 4. Hope for forgiveness of the mistakes 5. Focusing on reality and accepting the facts 6. Hope for the future. The findings also indicated that dissemination of Razavi teachings in society, the flow of education, changes in the content of educational films towards Razavi thoughts, the use of Razavi thoughts in community affairs, the establishment of a safe and healthy environment and the attendance of governmental and nongovernmental managers specialized in Razavi educational literature will result in the increase of Razavi educational attitude among people, especially among the youth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Razavi education
  • documentary movies
  • hope
خامنه‌ا‌ی، حضرت آیت‌الله (1392)، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول.
ارجمند، مهدی (1376)، سینمای متعالی، تهران: دفتر پژوهش‌های سینمایی، انتشارات سوره مهر.
اسفندیاری، شهاب (1395)، سینمای مقاومت، تهران: انتشارات سوره مهر.
بلوک‌باشی، علی (1377 نقد و نظر، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
بنی‌اردلان، اسماعیل (1393)، ادبیات و سینما، دوماهنامه فرهنگی هنری بیناب، شماره 9: 24 ـ 23.
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی (1379)، هم‌اندیشی دین از چشم سینما، (مجموعه مقالات)، ج 3، تهران: انتشارات سوره مهر.
پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی (1380)، سینما، دین، ایران (مجموعه مقالات) و سینمای دینی از نگاه سینماگران (مجموعه مصاحبه‌ها با اهالی سینما)، تهران: انتشارات سوره مهر.
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (1388)، توسعه و تحول در فرهنگ و هنر اسلامی، تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ اول.
ربیعی، هادی (1388)، جستارهایی در چیستی هنر اسلامی، تهران: فرهنگستان هنر، انتشارات شادرنگ، چاپ اول، جلد یک.
سازمان تبلیغات اسلامی (1368)، امام رضا (ع) تهران: مرکز چاپ و نشر معاونت فرهنگی.
شرفی‌جم، محمدرضا (1389)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تربیت اسلامی، س5، ش11، پاییز و زمستان.
شفیعی سروستانی، اسماعیل (1387)، تفکر، فرهنگ، ادب و تمدن، تهران: انتشارات هلال.
شیخ صدوق، ؟؟؟؟؟؟ (بی تا)، عیون‌الاخبار امام رضا (ع)، ترجمه علی‌اکبر غفاری.
صدری، محمد (1379)، مفهوم واقعیت در هنر سینما، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، انتشارات سوره مهر.
طالبی‌نژاد، احمد (1377)، در حضور سینما (تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب)، تهران: انتشارات بنیاد سینمای فارابی، چاپ اول.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون: اندیشه مدیریت راهبردی و شبکۀ مضامین، روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، ش5: 151 ـ 198.
عباس‌زاده، محمد (1391)، تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، جامعه‌شناسی کاربردی، ش23 (45): 34 ـ 19.
عطاری، عباس (1386)، خورشید شرق، انتشارات آسیم.
علمای لبنان، جمعی از (1379)، زندگانی امام رضا (ع)، ترجمه حمیدرضا کفاش، تهران: انتشارات عابر.
غفوری، علی (1394)، سرگذشت هشتمین امام شیعیان امام رضا (ع)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
کتابچی، محسن (1387)،آئین زندگی از دیدگاه امام رضا (ع)، مشهد: انتشارات الف.
لطیفی، علی؛ پارسانیا، حمید و داودی، محمد (1392)، روش‌شناسی دانش تربیت اسلامی براساس رویکرد استنباطی تأسیسی دکتر خسرو باقری، روش‌شناسی علوم انسانی، 20 (77): 38 ـ 7.
مؤمنی، هادی و ابراهیمی، میثم (1394)، فلسفه اسلامی و زیبایی‌شناسی، تهران: انتشارات بیهق کتاب.
نصر، سیدحسین (1371)، سه حکیم مسلمان، تهران: انتشارات امیرکبیر.
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شهید بهشتی (1382)، اسلام و توسعه، (مجموعه مقالات)، تهران: پژوهشکده‌ فرهنگ و معارف اسلامی.
نیک‌نشان، شقایق؛ نوروزی، رضاعلی و نصر اصفهانی، احمدرضا (1389)، تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی، روش‌شناسی در علوم انسانی، ش 16(62): 160 ـ 141.