مؤلفه‌های ادبیات تعلیمی و تربیتی ‌رضوی در سینمای مستند ایران مورد‌کاوی: مستند رضای رضوان، اثر مجید مجیدی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی تهران مرکز/دانشکده هنر- محل کار:پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

4 گروه پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

با‌توجه‌به اهمیت مفهوم تعلیم‌وتربیت رضوی و لزوم ایجاد و نشر آن در جامعه، هدف این پژوهش، بررسی این مفاهیم در سینمای مستند «رضای رضوان» بوده‌ است. روش این تحقیق، ترکیبی (کمّی و کیفی) است. مهم‌ترین مؤلفه‌ها و مصادیق تعلیم‌وتربیت رضوی در فیلم «رضای رضوان» عبارتند از: 1. امید به خدا؛ 2. تلاش برای رسیدن به اهداف؛ 3. دوری از آرزوهای خیالی؛ 4. امید به گذشت از خطا؛ 5. تمرکز بر واقع‌بینی و پذیرش حقایق؛ 6. امید به آینده. یافته‌ها بیانگر این است که نشر آموزه‌های رضوی در جامعه، وجود نظام تعلیمی و تربیتی، تغییر در محتوای فیلم‌های تعلیمی با اندیشه رضوی، استفاده از اندیشه‌های رضوی در امور جامعه، ایجاد محیط امن و فضای سالم و وجود مدیران دولتی و غیردولتی متخصص و آشنا به ادبیات تعلیمی ‌رضوی، به افزایش روحیه تعلیمی و تربیتی رضوی بین مردم خصوصاً جوانان خواهد انجامید.

کلیدواژه‌ها


خامنه‌ا‌ی، حضرت آیت‌الله (1392)، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ اول.

ارجمند، مهدی (1376)، سینمای متعالی، تهران: دفتر پژوهش‌های سینمایی، انتشارات سوره مهر.

اسفندیاری، شهاب (1395)، سینمای مقاومت، تهران: انتشارات سوره مهر.

بلوک‌باشی، علی (1377 نقد و نظر، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

بنی‌اردلان، اسماعیل (1393)، ادبیات و سینما، دوماهنامه فرهنگی هنری بیناب، شماره 9: 24 ـ 23.

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی (1379)، هم‌اندیشی دین از چشم سینما، (مجموعه مقالات)، ج 3، تهران: انتشارات سوره مهر.

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی (1380)، سینما، دین، ایران (مجموعه مقالات) و سینمای دینی از نگاه سینماگران (مجموعه مصاحبه‌ها با اهالی سینما)، تهران: انتشارات سوره مهر.

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی (1388)، توسعه و تحول در فرهنگ و هنر اسلامی، تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ اول.

ربیعی، هادی (1388)، جستارهایی در چیستی هنر اسلامی، تهران: فرهنگستان هنر، انتشارات شادرنگ، چاپ اول، جلد یک.

سازمان تبلیغات اسلامی (1368)، امام رضا (ع) تهران: مرکز چاپ و نشر معاونت فرهنگی.

شرفی‌جم، محمدرضا (1389)، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟، دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تربیت اسلامی، س5، ش11، پاییز و زمستان.

شفیعی سروستانی، اسماعیل (1387)، تفکر، فرهنگ، ادب و تمدن، تهران: انتشارات هلال.

شیخ صدوق، ؟؟؟؟؟؟ (بی تا)، عیون‌الاخبار امام رضا (ع)، ترجمه علی‌اکبر غفاری.

صدری، محمد (1379)، مفهوم واقعیت در هنر سینما، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، انتشارات سوره مهر.

طالبی‌نژاد، احمد (1377)، در حضور سینما (تاریخ تحلیلی سینمای پس از انقلاب)، تهران: انتشارات بنیاد سینمای فارابی، چاپ اول.

عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون: اندیشه مدیریت راهبردی و شبکۀ مضامین، روشی ساده و کارامد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، ش5: 151 ـ 198.

عباس‌زاده، محمد (1391)، تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی، جامعه‌شناسی کاربردی، ش23 (45): 34 ـ 19.

عطاری، عباس (1386)، خورشید شرق، انتشارات آسیم.

علمای لبنان، جمعی از (1379)، زندگانی امام رضا (ع)، ترجمه حمیدرضا کفاش، تهران: انتشارات عابر.

غفوری، علی (1394)، سرگذشت هشتمین امام شیعیان امام رضا (ع)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

کتابچی، محسن (1387)،آئین زندگی از دیدگاه امام رضا (ع)، مشهد: انتشارات الف.

لطیفی، علی؛ پارسانیا، حمید و داودی، محمد (1392)، روش‌شناسی دانش تربیت اسلامی براساس رویکرد استنباطی تأسیسی دکتر خسرو باقری، روش‌شناسی علوم انسانی، 20 (77): 38 ـ 7.

مؤمنی، هادی و ابراهیمی، میثم (1394)، فلسفه اسلامی و زیبایی‌شناسی، تهران: انتشارات بیهق کتاب.

نصر، سیدحسین (1371)، سه حکیم مسلمان، تهران: انتشارات امیرکبیر.

نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شهید بهشتی (1382)، اسلام و توسعه، (مجموعه مقالات)، تهران: پژوهشکده‌ فرهنگ و معارف اسلامی.

نیک‌نشان، شقایق؛ نوروزی، رضاعلی و نصر اصفهانی، احمدرضا (1389)، تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی، روش‌شناسی در علوم انسانی، ش 16(62): 160 ـ 141.

 

National Identity, Popular Culture and Everyday Life//Tim Edensor 200 (Ed.) (2003) Iran Encountering Globalization.London: Routledge Curzon The Limiting Imagination of National Cinema. In HJORT, M and S.MACKENZIE (Eds.) Cinema and nation. London: Routledge

Art and society. Readings in the sociology of the arts. Arnold W.Foster and Judith R.Blau: stat university of New York press (1989) Using the creative arts in therapy. BERNIE WARREN, (1993).London and New York

Cinema concept and practice. EDWARD DMYTRYK, (1988).focal press. Boston London. Printed in the United States of America

Williams, A. (Ed.) (2002a) Film and Nationalism. New Jersey: Rutgers University. (Tapper,R(Ed.)(2002) The New Iranian Cinema: politics, Representation and Identity. London and New