مطالعه تطبیقی دیدگاه‌های ابن‌خلدون و سعدی درخصوص عوامل مؤثر بر تربیت و بهر‌ه‌گیری از آموزه‌های آنان در نظام تربیتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد

2 نویسنده مسئول دانشیار دانشگاه شاهد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تطبیق دیدگاه‌های ابن‌خلدون و سعدی درخصوص عوامل مؤثر بر تربیت و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی (تحلیل تطبیقی) انجام شده است. براین‌اساس، ابتدا، اندیشه‌های دو متفکر به‌صورت‌کلی معرفی، آنگاه سؤال‌های پژوهش، صورت‌بندی و ارائه شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که به‌طورکلی می‌توان دیدگاه دو متفکر به عوامل مؤثر بر تربیت را پیوسته و مرتبط و شامل سه منظر: زیست‌شناختی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی دانست. دیدگاه ابن‌خلدون و سعدی از جهات نگاه واحد به انسان، اعتقاد به تأثیر محیط، پذیرش طبع  اجتماعی انسان، پذیرش تأثیر حاکمان، اهمیت‌دادن به تأثیر معلم، نگاه به عامل تقلید و تفاوت‌های فردی، تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی و داشتن نگاه اجتماعی ـ دینی، دارای اشتراک است. همچنین، دیدگاه این دو اندیشمند از جهات تأکید پررنگ سعدی بر عامل وراثت، وسیع‌تربودن گستره تأثیر محیط در دید ابن‌خلدون، داشتن اختلاف در امر تنبیه و کاربردی‌تربودن نگاه ابن‌خلدون به عوامل مؤثر بر تربیت، دارای افتراق است. براساس این یافته‌ها تلاش شد از آموزه‌هایی که می‌توان از ابن‌خلدون و سعدی برای اعمال در نظام تربیتی ایران به‌دست داد، نتایجی، استخراج  و ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of effective factors on education from Ebnekhaldun and saadi's point of view and using of their teachings in educational system of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed ali Moazzeni 1
  • Mohammad hasan Mirzamohammadi 2
1 Master student of Shahed University
2 Author responsible associate professor of Shahed University
چکیده [English]

The purpose of research is comparison of effective factors on education from the viewpoint of Ibn Khaldun and Sa'di The research tried to answer these questions: What are the effective factors on education from Ibn Khaldun and Saadi's point of view? What are the similarities and differences between Ibn Khaldun and Sa'di's views on effective factors on education? And Comparision of Ibn Khaldun and Sa'di's views, what teachings have in this field for Iran's educational system? In order to achieve the result, from among methods of research were used from comparative, analytical and derivational research methods.The findings show that view point of Ibne khaldun and Sa'di can divide under biological, sociological and psychological titles. Having a single view to man, believing in the acceptance of the environment, the acceptance of civil and social nature of man, the acceptance of the influence of government and rulers, the importance of teachers' influence, the single view on the factor of imitation, the impact of social and political conditions and having religious-social view were similarities between Ibn Khaldun and Sa'di's views. Sa'di's emphasis on inheritance, the wider scope of the environment's effectiveness in Ibn Khaldun's view, the differences in punishment and the applicability of Ibn Khaldun's view in effective factors on education were differences between Ibn Khaldun and Sa'di's views. Accordingly, it has been attempted to draw upon and present from the teachings of Ibn Khaldun and Sa'di for reproduction and modification in educational system of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • IbnKhaldun
  • Sa'di
  • effective factors
  • teaching
  • educational system of Iran
قرآن کریم.
ابن‌خلدون، عبدالرحمن (1988)، «مقدمه ابن‌خلدون»، بیروت: دارالفکر.
اعرافی، علیرضا (1370)، تعلیم‌وتربیت از دیدگاه ابن‌خلدون، مجله نور علم، دوره چهارم، شماره پنجم: 92-71.
بهشتی، محمد؛  ابوجعفری، مهدی؛ فقیهی، علی تقی زیر نظر علیرضا اعرافی(1388)، آرای دانشمندان مسلمان در تعلیم‌وتربیت و مبانی آن، تهران: سمت.
زیباکلام، فاطمه (1384)، مبانی فلسفی آموزش‌وپرورش در ایران، دانشگاه تفرش، تفرش: حفیظ.
سعدی، مصلح‌الدین (1375)، بوستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، تهران: خوارزمی.
سعدی، مصلح‌الدین (1370)، کلیات سعدی، مقدمه و شرح‌حال از محمدعلی فروغی، تهران: ایران.
سعدی، مصلح‌الدین (1382)، گلستان سعدی از روی نسخه تصحیح‌شده فروغی، تهران: ققنوس.
سیف، علی اکبر (1379)، روان‌شناسی پرورشی، تهران: آگاه.
شریعتمداری، علی (1369)، تعلیم‌وتربیت اسلامی، تهران: امیرکبیر.
شکوهی، غلامحسین(1378) مبانی و اصول آموزش و پرورش، تهران: آستان قدس رضوی
عطاران، محمد (1375)، آرای مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک، تهران: مدرسه.
فقیهی، علی‌نقی (1388)، ابن‌خلدون و اصول آموزش‌وپرورش، فصلنامه تعلیم‌وتربیت شماره62: 137.
گنابادی، محمدپروین (1369)، ترجمه مقدمه ابن‌خلدون، ج1و2، تهران: علمی و فرهنگی.
مایر، فردریک (1374)، تاریخ اندیشه‌های تربیتی، ج 1و2، ترجمه علی‌اصغر فیاض، تهران: سمت.
مهرمحمدی، محمود(1386)، کندوکاو در ترجیحات روش‌شناختی پژوهشگران حوزه تعلیم‌وتربیت در ایران فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، سال ششم، شماره 21: 108-77.
میرزامحمدی، محمدحسن(1395)، مطالعه تطبیقی دیدگاه حکیم ابونصر فارابی و جان هنری نیومن درخصوص علوم، دو فصلنامه علمی ـ ‌پژوهشی پژوهش‌های آموزش و یادگیری، دوره 13، شماره 1، پیاپی23.
یوسفی، غلامحسین (1388)، چشمه‌ روشن، تهران: مهارت.