الگوی تربیت دینی و انقلابی دانشجویان و اقدامات اساسی و اجرایی پیاده‌سازی آن (موردمطالعه: دانشگاه علوم انتظامی امین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مقدمه: الگوی تربیت دینی و انقلابی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین با هدف یکپارچه‌سازی، هدف‌مندنمودن و ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه‌های آموزش و تربیت دینی و انقلابی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه علوم انتظامی امین تدوین شد.
روش: تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و به روش مولتی‌متد شامل تحلیل محتوای کیفی اسناد بالادستی ازجمله آیات و روایات و بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری برای تدوین الگو و سپس تشکیل گروه‌های کانونی برای تعیین اقدامات اساسی و برنامه‌های اجرایی آن انجام شد. جامعه موردمطالعه در بخش اول اسناد و در بخش دوم مسئولین و خبرگان مرتبط با امر تربیت دینی دانشجویان بودند که درحد اشباع نظری و به روش هدف‌مند انتخاب شدند. تعداد جلسات گروه‌های کانونی 10 جلسه و میانگین تعداد اعضا 12 نفر بود. درنهایت روایی الگو با عرضه آن به 15 نفر از مسئولین و خبرگان تأیید شد.
نتایج: این الگو در چهار بعد اخلاق و رفتار، ارزش‌های انقلابی، باور و شناخت و احکام طراحی شد. مؤلفه‌های بعد اخلاق و رفتار شامل اخلاق و رفتار فردی با 22 شاخص، اخلاق و رفتار اجتماعی با 22 شاخص، اخلاق و رفتار سازمانی با 14 شاخص و اخلاق و رفتار خانوادگی با 5 شاخص بودند. بعد باور و شناخت با مؤلفه فهم و استدلال و 5 شاخص مرتبط، احکام با احکام عمومی و احکام تخصصی و ارزش‌های انقلابی با سه مؤلفه بصیرت با 5 شاخص، رفتار انقلابی با 10 شاخص و تفکر بسیجی با 5 شاخص معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
نهج‌‎البلاغه.
احمدآبادی آرانی، نجمه و سبحانی‌نژاد، مهدی (1399)، تبیین وجوه تعمیق تربیت دینی حسب رویکرد فرامتن باتأکیدبر نظریه پساساختارگرایی، فصلنامه حیات طیبه، دوره 7 شماره 21.
ایمان، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390)، تحلیل محتوای کیفی، فصلنامه عیار پژوهش در علوم انسانی، شماره 6.
باقری، خسرو (1381)، آسیب و سلامت در تربیت دینی، دوفصلنامة تربیت اسلامی، شماره 6: 13-60.
حسینی، سیدعلی‌اکبر (1379)، تعلیم‌وتربیت اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
حیدری ستوده، زین‌العابدین (1391)، تربیت معنوی از دیدگاه امام علی(ع) برمبنای نهج‌البلاغه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی.
داوودی، محمد (1384) تربیت دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
دلاور ، علی و کوشکی، شیرین (1394)، روش تحقیق آمیخته، تهران: نشر ویرایش.
سلحشوری، احمد (1390)، بررسی حدود و ثغور تربیت اخلاقی، تربیت معنوی و تربیت دینی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 2: 41-56.
سلمانی، عباسعلی و سلمان‌پور سیاوشی، غلام‌رضا (1394)، تدوین الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، دوره 5 شماره 11: 129-185.
سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش(1389) ص133.
شاهقلیان قهفرخی، رضا؛ مولوی، ابراهیم؛ سلمانی، عباسعلی و الوندی، محمد (1398)، تعیین عوامل مؤثر بر ارتقای نقش تربیت دینی و اخلاقی مربیان در یک دانشگاه نظامی، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم‌وتربیت اسلامی، شماره 45: 29 – 93.
شایگان، فریبا و حسینی، ناهید (1398)، راهبرد تربیت دینی و اجتماعی نیروی انتظامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 50 : 41-67.
شجاعی، مسلم و حسینی دهشیری، افضل‌السادات (1399)، شناخت چالش‌های تربیت اخلاقی و دینی دانشجویان دانشگاه امین، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 52.
شکوهی، غلامحسین (1377)، تعلیم‌وتربیت و مراحل آن، مشهد: نشر آستان قدس.
شهریاری، روح‌الله و نجفی، حسین (1398)، ‌صلاحیت‎های حرفه‌ای مربیان تربیت دینی ارائه چارچوبی متناسب با حکمت 147 نهج‌البلاغه، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم‌وتربیت اسلامی شماره 45: 28 – 197. 
صادق‌زاده قمصری، علی‌رضا (1384) تربیت اسلامی، تهران: نشر تربیت اسلامی.
کاویانی، صدیقه و نوروزی، رضاعلی (1398)، آسیب‌شناسی تربیت دینی در حیطه فردی ازمنظر نهج البلاغه، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم‌وتربیت اسلامی، شماره 42: 5 – 26.
کریمی، روح‌الله (1399)، مبانی نظری الگوی تربیت دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین، تحقیق در معاونت پژوهش دانشگاه امین.
مارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. (1377)، روش تحقیق کیفی، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی، (چاپ دوم).
مجلسی، محمدباقر (1403ه ق)، بحارالأنوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الإطهار، بیروت: دار إحیاء التراث العربی مؤسسه الوفاء.
محبی، علی؛ حسینی دهشیری، افضل‌السادات و  شجاعی، مسلم (1398)، الگوی رشد دینی و اخلاقی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین، فصلنامه پژوهش‌های دانش انتظامی دوره 21 شماره 4: 131-154.
یزدخواستی، علی؛ بابایی‌فرد، اسدالله و کیانی اعظم (1397)، بررسی عوامل مؤثر بر تربیت دینی دانشجویان دانشگاه کاشان، فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم‌وتربیت اسلامی، سال 3، شماره 4 : 129- 153.
Carr, D. R. (1998), Three approaches to moral education, education: philosophy, and theory. New York.