کلیدواژه‌ها = جهتگیری مذهبی در دانشجویان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و سرسختی روانشناختی در دانشجویان

دوره 19، شماره 12، پاییز 1390

پریسا یاسمی نژاد؛ محسن گل محمدیان؛ محسن گل محمدیان؛ بهنام فعلی