دوره و شماره: دوره 20، شماره 17، زمستان 1391 (188) 
4. انسان کامل از دیدگاه جامی و ابن عربی

عباس محمدیان؛ سهراب فاضل؛ فخری رسولی گروی


6. وجوه تربیتی مفهوم زیبایی در ترکیبات وصفی قرآن و دلالتهای آن در تعلیم و تربیت

ام البنین (فاطمه) حسین زاده؛ محمدرضا شرفی؛ فاطمه زیباکلام؛ خسرو باقری