نمازآموزی به فرزندان در فقه تربیتی اسلام

نویسندگان

جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

این نوشتار درصدد است با روش استنادی و تحلیلی (با تأکید بر روش‌شناسی استنباطی و فقهی) میزان و نوع مسئولیت و وظیفه والدین در «نمازآموزی به فرزندان» را بررسی، و نوع وظیفه والدین از حیث وجوب و استحباب، زمان، زمینه‌ها و روشهای آموزش نماز را بر اساس دلائل شرعی تعیین کند. بر اساس بررسیها، تربیت عبادی فرزندان در عباداتِ واجب بر والدین واجب است و آموزش عبادات مستحب و تثبیت آنها در شخصیت فرزندان بر والدین مستحب است و مسئولیتِ نمازآموزی به فرزندان از دوران پیش از بلوغ فرزندان آغاز می‌شود. این وظیفه به نحوِ واجبِ توصلی و کفایی است.

کلیدواژه‌ها