دوره و شماره: دوره 21، شماره 19، تابستان 1392 (334) 
5. پیش بینی و تبیین رابطه بین عوامل دینداری با راهبردهای نوین یاددهی ـ یادگیری

حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ رضا علی نوروزی؛ کمال نصرتی هشی؛ امین چراغیان رادی؛ زینب امیری