طرح نظری برنامه‌ درسی بر اساس دیدگاه معرفت ‌شناسی اشراق سهروردی

نویسندگان

اصفهان

چکیده

این مقاله با اقتباس از دیدگاه معرفت‌شناسی فلسفه اشراق سهروردی با روش تحلیل فلسفی و با رویکردی استنباطی، ضمن پرداختن به بعد معرفت‌شناختی اشراقی و تشریح ویژگیهای آن، یعنی دانش معرفت‌شناختی، دانش ذوقی و ضرورت تمسک به انسان کامل، و با الگوبرداری از نظریه‌های برنامه ‌درسی، برنامه ‌درسی اشراقی در چهار گام 1) اهداف 2) معلم (روش تدریس) و متعلم 3) محتوا 4) ارزشیابی تبیین می‌شود. نتایج حکایت دارد که برنامه‌ درسی اشراقی از رویکردی دانش‌آموز محور برخوردار است و هدفگذاری را بر مبنای علایق و نیازهای وی در کسب معرفت‌ حصولی (اهداف‌ واسطه‌‌ای) به‌منظور تحقق معرفت ‌حضوری (هدف‌ غایی) قرار می‌دهد (گام اول). معلم با این دید که تحقق هدف غایی مستلزم تلاش خود دانش‌آموز است، روش تدریس را در تعامل با وی قرار می‌دهد (گام دوم). محتوا را گزینش و اجرا می‌کند (گام سوم) و در نهایت چون یادگیری، تحت تأثیر تلاش دانش‌آموز است، روح حاکم بر ارزشیابی فراگیر را مسئول مستقیم پیروزیها و شکست‌های خود قلمداد می‌کند و شیوه ارزشیابی را در خود سنجی دانش آموز قلمداد می‌کند (گام چهارم).

کلیدواژه‌ها