بررسی میزان تأثیر برنامه های تربیتی آموزشگاه رزم مقدماتی شهید مدرس بر تربیت دینی سربازان

نویسندگان

امام حسین علیه السلام

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین میزان تأثیر برنامه‌های تربیت دینی آموزشگاه رزم مقدماتی شهید مدرس بر تربیت دینی سربازان انجام شده است. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل سربازان تحصیل کرده (کارشناسی، ارشد و دکتری) با حدود 1200 نفر و مدیران و مربیان آموزشگاه به تعداد 80 نفر بوده است. با استفاده از جدول مورگان، تعداد نمونه مورد نیاز از سربازان 291 نفر و برای مدیران و مربیان 66 نفر برآورد شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی سامانمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته با 71 سؤال و گویه بود که از طریق آن داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از شاخصهای آمار توصیفی و آزمونهای آلفای کرونباخ و فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که برنامه‌های تربیتی آموزشگاه شهید مدرس بیشترین تأثیر را بر فراگیران در حوزه‌های واجبات نماز، مفاهیم قرآن، رذایل و فضایل اخلاق، آشنایی با زندگی پیامبر(ص) دارد و کمترین تأثیر را در حوزه‌های احکام نماز جمعه، آشنایی با فرقه‌های ضاله، مسائل غدیرشناسی و خودسازی فراگیران داشته است. هم‌چنین بیشترین تأثیر برنامه‌های تربیتی در ابعاد باورهای دینی با میانگین 80/4، رفتارهای دینی با میانگین 72/4 و دانش دینی با میانگین 45/4 بوده است .

کلیدواژه‌ها