دوره و شماره: دوره 22، شماره 24، آذر 1393 (501) 
بررسی تطبیقی آرای تربیتی ملامحسن فیض کاشانی و جان دیویی

مجید خاری آرانی؛ زهرا علی اکبر زاده آرانی؛ سعید بهشتی