بررسی فرصتها و تهدیدهای ناشی از گسترش فناوری اطلاعات در تربیت دینی دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر اصفهان

نویسندگان

اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین فرصتها و تهدیدهای ناشی از گسترش فناوری اطلاعات در تربیت دینی دانش‌آموزان دبیرستانهای پسرانه‌ شهر اصفهان بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی و جامعه‌ آماری آن، شامل دبیران درس دین و زندگی، مربیان پرورشی و مشاوران این دبیرستانها، به تعداد 756 نفر بوده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 254 نفر از آنها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه‌ محقق‌ساخته، شامل 46 سؤال بر اساس طیف 5 درجه ای لیکرت بود که فرصتها و تهدیدهای فناوری اطلاعات را در سه حیطه‌ شناختی، عاطفی و رفتاری تربیت دینی دانش آموزان سنجیده است. تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، نشان داد که در تربیت دینی دانش‌آموزان، مهمترین فرصتها در حیطه‌ شناختی؛ کیفیت‌بخشی به تربیت دینی با ایجاد شناخت نسبت به ابعاد آن، در حیطه عاطفی تقویت ایمان به ارزشها وآموزه‌های دینی و در حیطه رفتاری، غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان است و مهمترین تهدیدها در حیطه‌ شناختی، فروکاستن از ارزشهای دینی در نظر دانش‌آموزان، در حیطه‌ عاطفی، نسبی و سلیقه‌ای تلقی‌کردن ارزشهای اخلاقی و در حیطه‌ رفتاری، ایجاد شکاف میان رفتارهای دانش‌آموزان و آموزه‌های قرآن و اهل-بیت(ع) است.

کلیدواژه‌ها