دوره و شماره: دوره 22، شماره 23، شهریور 1393 (500) 
اهداف تربیت عرفانی در نگاه مولانا با تأکید بر انسانشناسی

رضاعلی نوروزی؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ فاطمه داوری دولت آبادی


نقش خیال در تربیت انسان (از منظر آیت الله جوادی آملی)

سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمد نجفی