دوره و شماره: دوره 22، شماره 25، زمستان 1393 (502) 
6. گفتگوی تربیتی و اصول و روشهای آن: واکاوی گفتگوهای تربیتی قرآن

علیرضا صادق زاده قمصری؛ ابراهیم طلایی؛ زهرا صالحی متعهد