گفتگوی تربیتی و اصول و روشهای آن: واکاوی گفتگوهای تربیتی قرآن

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دولتی لباچفسکی روسیه

چکیده

این پژوهش با هدف دستیابی به اصول و روشهای حاکم بر گفتگوی تربیتی به واکاوی گفتگوهای تربیتی قرآن پرداخته است. این پژوهش در زمره پژوهشهای بنیادی، و بر روش تحلیلی ـ تفسیری مبتنی است. پژوهشگران درگام اول با بررسی همه‌ آیات قرآن کریم ـ و مبتنی بر ملاکهای گفتگوی تربیتی، 37 مورد گفتگوی تربیتی را از قرآن کریم استخراج نموده، و در گام بعدی این موارد را به کمک تفاسیر، مورد تحلیل و بررسی روشمند قرار داده‌اند. حاصل این بررسی، استخراج مجموعه روشهای این گفتگوها است. در گام پایانی از طریق تحلیل و دسته بندی روشها، اصول حاکم بر گفتگو به دست آمده است. یافته‌های پژوهش شامل هفت اصل به همراه روشهای متناظر با هر کدام است که این اصول عبارت است از: رویارویی استدلالی و منطقی، ارتقای سطح معرفتی متربی، ایجاد مشارکت، توجه به انگیزه، رویارویی واقع بینانه، به‌کارگیری انگیزه صیانت از نفس و یادآوری (تذکار).

کلیدواژه‌ها