نگاه فرانوگرایان به برنامه درسی و شناسایی عوامل مغفول آنها با تأکید بر آموزه‏های اسلامی

نویسندگان

تهران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نگاه فرانوگرایان به برنامه درسی و شناسایی عوامل مغفول آنها با تأکید بر آموزه‏های اسلامی است. این پژوهش بر اساس ماهیت کیفی ـ اکتشافی، مبتنی بر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‏ها توصیفی ـ تحلیلی است. داده‏ها به‌منظور تحلیل پس از جمع‌آوری مبتنی بر آرای برنامه درسی اسکایرو، نال و جی‏میلر عواملی چون هدف، محتوای آموزشی، نقش مربیان، راهبردهای یاددهی ـ یادگیری، یادگیرندگان، فناوری آموزشی و ارزشیابی، مقوله‌بندی و ارائه شد. نتایج این پژوهش حاکی است که مبناهایی در عوامل هدف، روش آموزش، محتوای آموزش و ارزشیابی مغفول مانده است. فرانوگرایان با ردّ میراث ارزشمند به نقادی اصول، روشها و سبکهای ارزشیابی می‌پردازند و به‌طور کلی تلاشهای برنامه درسی فرانوگرا در گفتمان خلاصه می‏شود. در تبیین عوامل برنامه درسی (هدف، روش، محتوا و ارزشیابی) مبتنی بر توحید محوری و با تأکید بر تعلیم و تربیت اسلامی انسان امروزی می‏تواند با پیروی از آن، نیازهای خود را پاسخ دهد. برنامه درسی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی، دارای ویژگیهایی نظیر هدف نهایی آن قرب الهی، انتخابهای آن زمینه‏ساز تقرب به ربَ خویش، محتوا مبتنی بر آموزه‌های قرآنی بوده و ارزشیابی نیز وقتی مطلوب است که با ارزشهای اسلامی متناسب است و فرد به تمام روابط چهارگانه ارتباط با خدا، خود، دیگران و طبیعت توجه کند.

کلیدواژه‌ها