دوره و شماره: دوره 23، شماره 26، خرداد 1394 (538) 
رویکردی به تربیت نَفْس از دیدگاه متون اسلامی

همایون دادگر؛ رحمت اله مرزوقی؛ فریده براهویی