دوره و شماره: دوره 23، شماره 29، اسفند 1394 (619) 
نقدنظام تربیتی مبتنی بر فلسفه سارتر با تأکید بر آرای شهید مطهری

صفحه 83-106

مهدی سبحانی نژاد؛ علی عبداله یار؛ نجمه احمدآبادی آرانی


رابطه آموزه های دینی والدین و رشد اخلاقی کودکان دبستانی

صفحه 107-120

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ سیده آتنا میر محمد حسین اوشانی