دوره و شماره: دوره 23، شماره 29، زمستان 1394 (619) 
4. نقدنظام تربیتی مبتنی بر فلسفه سارتر با تأکید بر آرای شهید مطهری

صفحه 83-106

مهدی سبحانی نژاد؛ علی عبداله یار؛ نجمه احمدآبادی آرانی


5. رابطه آموزه های دینی والدین و رشد اخلاقی کودکان دبستانی

صفحه 107-120

مهرانگیز شعاع کاظمی؛ سیده آتنا میر محمد حسین اوشانی