تربیت عقلانی از منظر علامه جعفری و پیامدهای تربیتی آن

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 علامه طباطابیی

چکیده

این پژوهش به بررسی آرا و اندیشه‌های تربیت عقلانی علامه جعفری در زمینه‌های اهداف، اصول و روشهای تربیت عقلانی به منظور بهره‌گیری در تعلیم و تربیت می‌پردازد. این تحقیق از نوع تحلیل اسنادی است که با گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای انجام گرفته ‌است. در این راستا یافته‌های پژوهش دلالت دارد که علامه، تربیت عقلانی را پرورش قوه‌ تفکر انسان برای انتقال از حیات معمول به حیات معقول می‌داند. این تربیت عقلانی برخی اهداف، اصول و روش دارد. هدفی غایی تربیت عقلانی از دیدگاه علامه جعفری عبادت و بندگی خدا است. اهداف واسطه‌ای تربیت عقلانی شامل خودسازی، غلبه عقل بر هوای نفس، تبدیل احساسات خام به احساسات تصعید شده است. اصول تربیت عقلانی از دیدگاه علامه جعفری شامل اصل تعقل برین، اصل توازن عقل و احساس، اصل استمرار و یادگیری، اصل طهارت قلب و روشهای تربیت عقلانی از دیدگاه علامه جعفری شامل روش تربیتی اندیشیدن مبتنی بر محتوای وحیانی، روش ارائه تکلیف متناسب، روش تربیتی تمرین و تکرار، روش تربیتی تحریک به حقیقت‌جویی است.

کلیدواژه‌ها


 1. قرآن کریم.
 2. الیاس، جان (1385). فلسفه تعلیم و تربیت (قدیم و معاصر). ترجمه عبدالرضا ضرابی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 3. باقری، خسرو (1368). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: انتشارات مدرسه.
 4. بهشتی، سعید(1386). آیین خرد پروری. تهران: مؤسسة فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
 5. جعفری، محمد تقی (1374). ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. تهران: انتشارات دفتر فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 6. جعفری، محمد تقی (1363). تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. تهران: انتشارات اسلامی.
 7. جعفری، محمد تقی (1385). حقوق جهانی بشر. تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
 8. دورانت، ویل (1378). تاریخ تمدن. ترجمه اسماعیل دولت شاهی. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 9. شکوهی یکتا، محسن(1380). تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی و روش‌ها). تهران: شرکت چاپ و نشر ایران.
 10. طوسی، خواجه نصیر الدین (1369). اخلاق ناصری. تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری. تهران: انتشارات خوارزمی.
 11. علوی، سید حمید رضا (1393). تربیت عقلانی با توجه به آیات جزء بیست و هفتم قرآن کریم. مجله پژوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی کرمان. س 6. ش 9: 45 تا 68.
 12. ملکی، حسن (1389). تعلیم و تربیت اسلامی با رویکرد کلان نگر. تهران: انتشارات عابد.
 13. وحدانی‌فر، هادی (1393). بازشناسی مفهوم دینی عقل، مبنایی برای تعلیم و تربیت در اسلام. مجله پزوهش‌های تعلیم و تربیت اسلامی کرمان. س 6. ش 9: 147 تا 169.
 14. آذربایجانی، مسعود؛ موسوی اصل، سید مهدی (1385). درآمدی بر روانشناسی دین. تهران: همت.
 15. انصاریان، حسین (1380). نظام خانواده در اسلام. چ شانزدهم. قم: ام‌ابیها.
 16. Siegel. H. (2006). Cultivating reason. In Randall Curren (ed.). A companion to the philosophy of education (305-319). Oxford Blackwell publishing.