دوره و شماره: دوره 23، شماره 28، آذر 1394 (600) 
برنامه درسی انسان گرایانه و تبیین مؤلفه های اساسی آن از منظر تعالیم اسلامی

صفحه 7-34

سیده صدیقه عسگری؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ فریدون شریفیان


فلسفة تربیت اسلامی در پرتو دیدگاههای عملی: مواجهه با نظریة کار

صفحه 107-130

فرشته آل‌حسینی؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق‌زاده؛ محمود مهرمحمدی