شناسایی گونه های غالب وغایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی گونه های غالب وغایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و بررسی میزان فاصله آن با وضعیت ممکن صورت پذیرفت.روش پژوهش از نوع توصیفی/مقایسه ای بود وجامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال تحصیلی 92-93به تعداد 940 نفربود.که 135نفر طبق فرمول حجم نمونه به شیوه نمونه گیری هدفمند به طوری که دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی که مدت زمان بیشتری را در دانشگاه سپری کرده اند و دروس بیشتری را گذرانده اند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند که در نهایت داده های حاصل از 80پرسشنامهای که توسط جعفری ثانی وهمکاران(1392) بر اساس الگوی تلفیق فوگارتی(1991)تهیه شده بود پس از جلب مشارکت آزمودنی ها جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک طرفه درون آزمودنی ها و تی همبسته مورد تحلیل وتفسیر قرار گرفت. یافته ها نشان داد که: 1- از دید دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی، در حال حاضر، الگوی تلفیق بین رشته ای بر تدوین واجرای برنامه درسی این دانشگاه غالب است.2- الگوی تلفیق فرارشته، در برنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی غائب(امکانپذیرتر) است3- ازنظر دانشجویان،بین وضع موجود و وضع ممکن در هر سه دسته از الگوهای کلان تلفیق در برنامه های درسی دنشگاه علوم اسلامی رضوی تفاوت معنی دار مشاهده شد. با عنایت به یافته های حاصل، الگوی تلفیق غالب بر برنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی الگوی تلفیق بین رشته ای است که با ماهیت دانشگاه(حوزوی دانشگاهی) همخوانی دارد. والگویی که می تواند در برنامه درسی این دانشگاه مورد نظر قرار گیرد و به عبارت دیگر غائب می باشد، الگوی فرارشته ای است.

کلیدواژه‌ها


 1. جعفری ثانی، حسین؛ کرمی، مرتضی؛ پاک مهر، حمیده (1392). شناسایی الگوی تلفیق برنامه درسی علوم انسانی و فاصله آن با وضعیت مورد انتظار دانشجویان، بر اساس دیدگاه فوگارتی. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی. دوره پنجم. ش4: 111 تا134.
 2. خورسندی طاسکوه، علی (1388). گفتمان میان رشته‌ای دانش. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 3. رژکوله، نیکول (1990). آموزش دانشگاهی و مطالعات میان‌رشته‌ای. ترجمه محمد رضا دهشیری (1388) تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 4. شعبانی، زهرا (1389). طراحی وارائه رویکرد جامع تلفیق برنامه‌های درسی در حوزه علوم انسانی. مجموعه مقالات کنگره راهکارهایی برای ارتقای علوم انسانی در کشور.
 5. عراقیه، علیرضا؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ فروغی ابری، احمد علی؛ فاضلی، نعمت الله (1388). تلفیق، راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چند فرهنگی. فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی. دوره 2. ش1.
 6. مهر محمدی، محمود؛ احمدی، پروین (1380). برنامه‌های درسی تلفیقی، رویکردی متفاوت با برنامه های درسی موضوع محوری / دیسیپلینی (شیوه سنّتی). فصلنامه پاییز دانشگاه الزهراء (س): 218 ـ 199.
 7. مهر محمدی، محمود (1383). برنامه درسی: نظرگاه ها، رویکردها وچشم اندازها. چ دوم. مشهد: به نشر.
 8. مهرمحمدی، محمودی ( 1378). تلفیق برنامه درسی، تاریخچه ضرورت، معیارها و اشکال. پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت: 47 ـ 15.
 9. Benken, B. M., & Brown, N. (2008). Integrating Teacher Candidates' Conceptions of Mathematics, Teaching, and Learning: A Cross -University Collaboration. Issues in the Undergraduate Mathematics Preparation of School Teachers, 1.
 10. Berger, G. (1972) Introduction, in: L. Apostel, G. Berger, A. Briggs & G. Michaud (Eds) Interdisciplinarity :problems of teaching and research in universities (Paris, Organisation for Economic Cooperation and Development), 23–26.
 11. Davidson*, M. (2004). Bones of contention: using self and story in the quest to professionalize higher education teaching—an interdisciplinary approach. Teaching in Higher Education, 9(3), 299-310.
 12. Evers, F., &Wolstenholme, J. (2007). Integrating knowledge, skills, and values into the curriculum development process at the University of Guelph‐Humber.New directions for teaching and learning, 2007(112), 83-91.
 13. Fogarty, R. (1991). Ten ways to integrate curriculum. Educational Leadership, 49(2), 61-65.
 14. Franks, D., Dale, P., Hindmarsh, R., Fellows, C., Buckridge, M., &Cybinski, P. (2007). Interdisciplinary foundations: reflecting on interdisciplinarity and three decades of teaching and research at Griffith University, Australia. Studies in Higher Education, 32(2), 167-185.
 15. Jacobs, H. H. (1989). Interdisciplinary curriculum options: A case for multiple configurations. Educational Horizons, 25-35.
 16. Klein, J. T. (1990). Interdisciplinarity: History, theory, and practice. Wayne State University Press.
 17. Manitoba Education (2014), Connections: Elements of Integration in the Classroom, the Crown in Right of Manitoba as represented by the Minister of Education and Training. Manitoba Education, Training and Youth, School Programs Division, 1970 Ness Avenue, Winnipeg, Manitoba, R3J 0Y9, Accessed Nov. 29, 2014. [http://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/support/currconn/index.html]
 18. Markulis, P. M., Howe, H., & Strang , D. R. (2005).Integrating the business curriculum with a comprehensive case study: A prototype.Simulation & Gaming, 36(2), 250-258.
 19. Nicolescu, B. (2010). Methodology of transdisciplinarity – levels of reality, logic of the included middle and complexity. Transdisciplinary Journal of Engineering & Science, 1(1), 19-38.
 20. Nikitina, S. (2006). Three strategies for interdisciplinary teaching: contextualizing, conceptualizing, and problem‐centring. Journal of curriculum studies, 38(3), 251-271.