فلسفة تربیت اسلامی در پرتو دیدگاههای عملی: مواجهه با نظریة کار

نویسندگان

1 تربیت مدرس/ندارد

2 تربیت مدرس

چکیده

مواجهة فلسفة تربیت اسلامی با دیدگاههای عملی به دلیل وجود تأثیرات نامطلوب شکاف نظریه و عمل تربیتی ضرورت یافته است. دیدگاههایی که علی‌رغم تأکیدات متفاوت در یک چیز اشتراک دارند: پافشاری بر احیا فلسفة عملی و بهره‌جویی از امکانات آن برای غلبه بر مسائل لاعلاج مدرن، از جمله شکاف میان نظریه و عمل تربیتی. این مواجهات به منظور آشکار کردن محدودیتهای دیدگاههای ما نسبت به اعمالمان به عنوان فیلسوف تربیت صورت می‌گیرد. هم اکنون این مواجهه می‌تواند میان دیدگاههای فلسفة تربیت اسلامی و دیدگاههای عملی صورت گیرد. هدف از این پژوهش، تبیین محدودیت رویکرد نظری به فلسفة تربیت اسلامی در پرتو نظریة ویلفرد کار است. این محدودیت را می‌توان در ویژگیهایی که نقاط قوت فلسفة تربیت اسلامی محسوب می‌شوند جستجو کرد، در چهار ویژگی «مدون بودن»، «کلی بودن»، «فارغ از مکان بودن» و «فارغ از زمان بودن».

کلیدواژه‌ها


 1. آل ‌حسینی، فرشته (1384). نقد و بررسی ویژگیهای دانش در عصر اطلاعات و دلالتهای آن برای آموزش و پرورش با تأکید بر آرای لیوتار. (پایان‌نامة کارشناسی ارشد چاپ ‌نشده). دانشگاه تهران.
 2. باقری، خسرو (1386). جایگاه فلسفة تعلیم و تربیت در میانة نظر و عمل: تأملی بر واپسین چالش فلسفه‌های تحلیلی و قاره‌ای. نوآوری‌های آموزشی. 6(2). 87 تا 108.
 3. باقری، خسرو (1387). درآمدی بر فلسفة تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران. ج اول. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 4. باقری، خسرو (1390). در آمدی بر فلسفة تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران. ج دوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 5. بهشتی، سعید (1389). تأملاتی فلسفی در تعلیم و تربیت. تهران: مؤسسة انتشارات امیرکبیر.
 6. سجادی سید مهدی (1378). چند مبحث اساسی در فلسفة تعلیم و تربیت. کار ویلفرد (1990). فصل نظریة تربیتی و ارتباط آن با عمل تربیتی:25 تا 39. تهران: انتشارات امیر کبیر.
 7. صادق‌زاده، علیرضا و همکاران (1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 8. علم‌الهدی، جمیله (1388). نظریة اسلامی تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 9. علم‌الهدی، جمیله (1391). نظریة اسلامی تعلیم و تربیت: مبانی آموزش رسمی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 10. Carr, W. (2004). Philosophy and Education. Journal of Philosophy of Education, 38(1), 55-73.
 11. Hirst, P., & Carr, W. (2005). Philosophy of Education: A Symposium. Journal of Philosophy of Education, 39(4), 615-632.
 12. Kemmis, S. (1998). Theorizing Educational Practice. In W. Carr (Ed.), For Education: Towards Critical Educational Inquiry (pp. 1-17). Buckingham: Open University Press. (Original work published 1995).
 13. Pring, R. (2000). The 'False dualism' of Educational Research. Journal of Philosophy of Education, 34(2), 247-260.
 14. Schwab, J. J. (1970). The Practical: A Language for Curriculum. Washington DC: The National Education Association.
 15. Schwab, J. J. (1971). The practical: Arts of eclectic. The School Review, Vol. 79(4), 493-542. Retrieved from The JSTOR Archive.
 16. Toulmin, S. (1988). The Recovery of Practical Philosophy. American Scholar, 57(3), 337-352.
 17. Toulmin, S. (2001). Return to Reason. Cambridge: Harvard University Press.