دوره و شماره: دوره 23، شماره 27، شهریور 1394 (575) 
ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فرزندپروری در نگرش اسلامی

آسیه مکتوبیان بهارانچی؛ سید محمد کلانتر کوشه؛ محمدحسین خوانین زاده