روشهای تربیت کودک تا هفت‌سالگی در اندیشه امام علی (علیه السلام)

نویسندگان

1 امام حسین علیه السلام

2 معارف قرآن و عترت (ع)

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی روشهای تربیت کودک تا هفت‌سالگی در اندیشه امام علی(ع) بود. در راستای دستیابی به این هدف یک سؤال کلی و دو سؤال فرعی طراحی شد. روش این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی است که برای تحلیل داده‌های تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مواد و محتوای این تحقیق کتابهای ارزشمند نهج‌البلاغه و غررالحکم بود. در این مقاله ابتدا مفهوم تربیت و روشهای تربیت، تبیین، و سپس در پاسخ به سؤال اول روشهای تربیتی بر مبنای دیدگاه امام علی(ع) با استفاده از روش تحلیل محتوا استخراج شد. نتایج و یافته‌های پژوهش نشان داد که روشهای تربیتی در اندیشه امام علی(ع) شامل یازده روش، الگوسازی، محبت، امر به ‌معروف و نهی از منکر، پند و اندرز، داستان، عادت دادن، تشویق، تنبیه، استفاده از مثل، دعا و نیایش و جهاد بود. در ادامه و در پاسخ سؤال دوم، که روشهای تربیتی مناسب برای کودک تا هفت‌سالگی کدام ‌است، روش تربیت از طریق جهاد حذف شد که متناسب با وضع کودک تا هفت‌سالگی نیست.

کلیدواژه‌ها