رویکردی به تربیت نَفْس از دیدگاه متون اسلامی

نویسندگان

شیراز

چکیده

هدف این پژوهش، که رویکردی به تربیت نَفْس از دیدگاه متون اسلامی است به بررسی عملکرد نَفْس در حالات، مراتب و موقعیتهای مختلف و در ترکیب با سایر ابعاد وجودی انسان مانند روح، عقل، قلب و فطرت می‌پردازد. این مطالعه، که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این سؤال است که نَفْس چگونه به ایفای نقش می‌پردازد. با بررسی اسناد، کتابها و متون دینی، مشخص شد که نَفْس تحت تأثیر نیروهای درونی و بیرونی انسان در موقعیتهای گوناگون، حالات مختلفی می‌یابد و بر‌اساس نظریه‌ای به نام نظریه زمینه‌ای، رویکرد تربیتی نَفْس در حالات امّارگی، لوّامگی و مطمئنگی به ترتیب تذهیبی/ تزکیه‌ای، تأدیبی و تعالی‌گرایانه است و کارکرد ریزشی، پایشی و رویشی/ پرورشی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها