تحلیل محتوا و استنادی مقاله‌های چاپ‌شده در فصلنامه پژوهش‌‌ در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

نویسنده

امام حسین علیه السلام

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل محتوا و تحلیل استنادی مقاله‌های فصلنامه پژوهش‌ در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی بود. اهداف فرعی تحقیق شامل بررسی گرایش موضوعی مقاله‌ها، الگوی مشارکت نویسندگان به‌صورت انفرادی و گروهی، جنسیت و سطح تحصیلات نویسندگان، فعالترین نویسندگان و دانشگاه‌ها، سازمانها و مؤسسات پژوهشی، هم‌چنین بررسی نوع و روش تحقیق مورد استفاده، میانگین استنادها، درصد استفاده از منابع فارسی و لاتین، وضعیت روزامدی منابع مورد استفاده، میزان رعایت سبک استناددهی مورد قبول مجله و پراستنادترین منابع و نویسندگان بود. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و برای تحلیل داده‌های تحقیق از روش تحلیل محتوا و تحلیل استنادی استفاده شد. مواد و محتوای این تحقیق شامل 81 مقاله چاپ‌شده در 13 شماره از مجله طی سالهای 1393ـ1389 بود. در تحلیل داده‌های این پژوهش از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون مجذورکای استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بیشترین گرایش‌ موضوعی مقاله‌ها را «مبانی و اصول تعلیم و تربیت» با فراوانی 10 و معادل 12درصد تشکیل می‌دهد. آمار مشارکت نویسندگان در سالهای مورد بررسی نشان می‌دهد در مجموع 73 درصد از مقاله‌ها به‌صورت گروهی و تنها 27 درصد مقاله‌ها به‌صورت انفرادی (تک نویسنده) تولیدشده‌ و بیشتر نویسندگان مجله را مردان با 52 درصد و بیشترین سطح تحصیلات نویسندگان را مقطع تحصیلی دکتری با 56 درصد تشکیل می‌دهد. هم‌چنین نتایج تحقیق نشان ‌داد پرکارترین نویسندگان این مجله آقایان سعید بهشتی از دانشگاه علامه طباطبایی با ده مقاله و رضا علی نوروزی از دانشگاه اصفهان با هفت مقاله بوده‌اند و دانشگاه جامع امام حسین (ع) با 16 نفر نویسنده، بیشترین نقش را در تولید مقاله‌های این مجله بر عهده داشته‌است. هم‌چنین بیشترین نوع تحقیقات را پژوهشهای کیفی با 78 درصد و بیشترین روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی ـ تحلیلی با 67 درصد و از میان منابع مورد استفاده 82 درصد منابع به زبان فارسی و 20 درصد از منابع روزامد بوده‌ است. میانگین کل منابع مورد استفاده 2/26 منبع به ازای هر مقاله و کتاب‌ با 74 درصد پر استنادترین منبع و علامه محمدحسین طباطبایی با 73 بار پر استنادترین نویسنده و میزان رعایت سبک استناددهی مورد قبول مجله 70 درصد بوده‌ است.

کلیدواژه‌ها