طرحواره (مدل) شبکه‌ ارتباطی تربیت محور مبتنی بر اندیشه اسلامی در ایران

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله، ارائه پاسخی متقن بدین سؤال اساسی است که شبکه ارتباطات تربیت‌محور مبتنی بر چه مؤلفه‌هایی است و در ادامه تحقق شبکه ارتباطات تربیت‌محور در نظام اسلامی (ایران) دارای چه پیامدهای تربیتی، فرهنگی و ارتباطاتی خواهد بود. نتایج پژوهش، که بر اساس روشهای کتابخانه‌ای، پرسشنامه‌ای و در نهایت تحلیل نخبگی تدوین شده است، 89 مؤلفه اصلی را در راستای طراحی الگوی شبکه ارتباطات تربیت‌محور مشخص کرده است. الگویی که در نهایت مبتنی بر نگاشت نهادی است.

کلیدواژه‌ها


 1. آزاد، اسدالله (1387). مفهوم ارتباطات و اطلاعات و میانکش بین آنها. مجله کتابداری و اطلاع رسانی. دوره 11 . ش 2: 7 تا 24.
 2. حاجی صادقی، عبدالله (1382). انسان کامل در اندیشه مطهر. مجله قبسات. ش 31: 163 تا 186.
 3. ذاکر، عبدالله (1381). اصول ارتباطات انسانی و روابط عمومی. مجله روابط عمومی. ش 23: 47 تا 58.
 4. کاستلز، مانوئل (1385). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (ظهور جامعه شبکه‌ای). ترجمه احد علیقلیان. ج 1 و 2. تهران: انتشارات طرح نو.
 5. کرمی، حسین (1382). مقایسه اجمالی مفهوم ارتباط و نقش آن در انسان شناسی صدرا و یاسپرس. فلسفه کلام و عرفان. مجله سروش اندیشه. ش 5: 19 تا 31.
 6. مطهری، مرتضی (1374). تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: انتشارات صدرا.
 7. نیکزاد، محمود (1379). مشاوره گروهی. تهران: انتشارات کیهان.
 8. Creswell, John.(2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods, Approaches, London: SAGE Publication
 9. Denscombe, Hartyn. (2001), the good research guide: for small scale social research projects, Philadelphia : Biddies publication.
 10. Golafshani, Nahid. (2003), Understanding reliability and validity in qualitative research. The qualitative report, 8 (4): 1-12.
 11. Rogers, Everret.(2015). A History of Communication Study: A Biographical Approach ,Ed10, New York: Free Press.
 12. Watzlawick, Paul.(2000). Pragmatics of human communication ,Ed11,NewYork:Norton press.
 13. Woodside, A and Wilson, E. (2003). Case study research methods for theory building, Journal of Business& Zndustrial Marketing, 18 (6-7): 493-508.