دوره و شماره: دوره 24، شماره 33، اسفند 1395 (726) 
طرحواره (مدل) شبکه‌ ارتباطی تربیت محور مبتنی بر اندیشه اسلامی در ایران

صفحه 31-66

حامد فروزان؛ سید رضا نقیب السادات؛ هادی خانیکی؛ سیدمحمد مهدی زاده


وضعیت عقل، دین و علم در عصر پست مدرن و ملاحظات آن در تربیت معنوی با رویکرد انسانشناسانه

صفحه 95-126

پرستو مصباحی جمشید؛ محمدرضا سرمدی؛ مهران فرج اللهی؛ سید محمد میردامادی؛ زهره اسماعیلی