دوره و شماره: دوره 24، شماره 32، آذر 1395 (723) 
سیر تربیت نفس در حکمت مشرقی سینوی

صفحه 9-30

محمد جبارپور؛ حسین کلباسی اشتری؛ قاسم پورحسن


طراحی الگوی مدیریت علوی برای تربیت مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 77-108

حسین عرب اسدی؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ محمدحسین رجبی دوانی؛ محمدتقی امینی