بررسی امکان تأسیس فلسفة تعلیم و تربیت صدرایی

نویسنده

آزاد اسلامی فسا

چکیده

نظریه ی ملاصدرا در باره ی چگونگی آفرینش و تکامل انسان یعنی حدوث جسمانی نفس و بقای روحانی آن در کنار نظریه ی حرکت جوهری نفس و استکمال تدریجی آن، چشم اندازی ژرف پیش روی محققان قرار می دهد. تحول آدمی بر اثر تربیت ، ناشی از علوم اکتسابی در کنار استعداد شخصی تحقق می یابد. بر همین اساس آموزش برای آحاد مردم به فراخور توانایی جسمی ـ ذهنی آن ها فریضه ای اخلاقی و الهی شمرده می شود. از نظر ملاصدرا اگر آگاهی ها و علوم جدیدی که آدمی فرامی گیرد یا به متعلمان القا می شود، مرتبط با حقایق متعالی روح و جان آدمی باشد وی را به راستی"انسان تر"می سازد. ملاصدرا همه ی علوم را در یک سطح از اهمیت و ارزش قرار نداده و به حسب موضوع ، معارف فلسفی را- که نهایتأ در خدمت خداشناسی و خودشناسی به کار می آید- در صدر می نشاند. با این همه، امکان تأسیس یک تئوری و نظریه ی جامع فلسفه تعلیم وتربیت، صرفأ متکی بر آرا وی مشکوک یا ممتنع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

S

چکیده [English]

S

 1. قرآن کریم. ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای.
 2. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه (بی‌تا). شرح نهج البلاغه. ج ۲۰. قم: نشر مکتبه آیت‌الله مرعشی نجفی.
 3. اسمیت. جی، فیلیپ (1377). فلسفة آموزش و پرورش. ترجمة سعید بهشتی. چ 3. مشهد: نشر آستان قدس رضوی.
 4. بهشتی، سعید (1386). فلسفة تعلیم و تربیت در جهان غرب. تهران: نشر اطلاعات.
 5. بهشتی، سعید (1392). واکاوی امکان تأسیس فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت متعالیه. فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی. ش 19: 9 تا 30.
 6. جوادی آملی، عبدالله (1385). تفسیر انسان به انسان. قم: مرکز نشر اسراء.
 7. عرسان الکیلانی، ماجد (1380). تعلیم و تربیت دینی. ترجمه شهاب‌الدین مشایخی راد. تهران: نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 8. کاپلستون، فردریک (1362). تاریخ فلسفه. ج 1. (قسمت اول). ترجمه سید جلال الدین مجتبوی. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
 9. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1981م). الحکمه المتعالیه فی الأسفار العقلیه الأربعه. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
 10. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1382). المظاهر الالهیه. ترجمه و تعلیق سید حمید طبیبیان. تهران: نشر امیرکبیر.
 11. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1363). مفاتیح الغیب. مع التعلیقات للمولی علی النوری :صححه و قدم له، محمد خواجوی. مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران.
 12. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1381الف). رسالة سه اصل. تصحیح، تحقیق و مقدمه سید حسین نصر. تهران: نشر بنیاد حکمت اسلامی صدرا.
 13. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1381ب). مبدأ و معاد. ترجمه احمدبن محمد الحسینی اردکانی، به کوشش عبدالله نورانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 14. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1422ق). حشریه (در مجموعه رسائل فلسفیه). تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
 15. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم (1392). اسرار الایات. ترجمه محمد خواجوی. چ 4. تهران: انتشارات مولی.
 16. نقیب زاده، میرعبدالحسین (1392). نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش. چ 29. تهران: نشر طهوری.
 17. ملکیان، مصطفی (1387). اقتراح: فلسفه اسلامی پویایی و پایایی. فصلنامه نقد و نظر. ش 51 ـ 52: 34 تا 91.