دوره و شماره: دوره 25، شماره 35، شهریور 1396 (794) 
بررسی مفهوم، اصول و روشهای تربیت عاطفی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)

صفحه 11-43

فاطمه زینلی؛ شهناز شهریاری نیسیانی؛ محمد نجفی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی


بررسی تأثیر راهبردهای حل مسئله بر رشد شاخصهای تربیت دینی از دیدگاه معلمان

صفحه 45-68

مهران عزیزی محمودآباد؛ کورش رستمی مسنی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری


بنیانهای رشد آدمی بر مبنای سخنان امام علی علیه السلام

صفحه 91-114

علیرضا صفوی؛ سعید بهشتی؛ سید کاظم اکرمی؛ معصومه صمدی