دوره و شماره: دوره 25، شماره 36، آذر 1396 (844) 
طبیعت شناسی سعدی و دلالتهای آن در اهداف تربیت عقلانی

صفحه 135-157

فاطمه ایرانمنش؛ سید حمیدرضا علوی؛ احمد امیری خراسانی