شایستگی‌های مربی در زمینۀ تعلیم و تربیت با رویکرد جهادی

نویسنده

عالی دفاع ملی

چکیده

یکی از دغدغه‌های اساسی در روند تربیت به عامل تربیت‌کننده و به‌عبارتی مربی که باید متربی را تربیت نماید اشاره دارد. این مربی باید دارای ویژگیها و شایستگی‌های خاصی باشد تا بتواند به وظیفه آموزش و تربیت به‌طور توأمان عمل نماید. محقق برای دستیابی به شایستگی‌های مربی در قالب مقاله‌ای علمی به‌دنبال یافتن پاسخی مستدل به این سؤال‌ است که ویژگیهای مربی چیست و چه ابعاد و عواملی دارد تا بدین وسیله گامی علمی در راستای کمک به تربیت برداشته شود. این بررسی با استفاده از روش توصیفی از نوع زمینه‌یابی و استفاده از نظر استادان و مربیان یکی از دانشگاه‌های نظامی مستقر در تهران، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌های تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و فیش‌برداری بود که در همه بخشها از روایی و اعتبار خوبی برخوردار است. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های شایستگی‌های مربیان در زمینه تعلیم و تربیت با رویکرد جهادی به ترتیب اولویت عبارت است از: ولایت‌پذیری، مبانی اعتقادی، مهارتهای حرفه‌ای و تخصصی معلمی، صداقت، آمادگی جسمانی و روانی، شئون مربیگری، احترام به متربی، خویشتن‌داری و ثبات هیجانی، سعه صدر، اعتماد به نفس، اعتبار حرفه‌ای، توانایی در سه حیطه یادگیری (دانشی، نگرشی و روانی حرکتی)، دانش عمومی و حرفه‌ای. هدف این پژوهش شناسایی شایستگی‌های جهادی، شایستگی‌های ارزشی، شایستگی‌های حرفه‌ای تخصصی، شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی و شایستگی‌های سازمانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

S

چکیده [English]

S

 1. قرآن‌کریم
 2. نهج البلاغه
 3. امام خمینی، روح الله (1370). صحیفه نور. مجلدات 5 تا 18. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
 4. امام خمینی، روح الله. کلمات قصار امام خمینی (پندها و حکمت‌ها)؛ نقل از سایت
 5. www.hawzah.net/per/k/kalemat.
 6. امام خامنه‌ای، سید علی. مجموعه منویات.
 7. اکبری، احمد (1389). فلسفه تعلیم و تربیت. پایان نامه دکترا. دانشگاه آزاد اسلامی.
 8. الطبرسی، جامع البیان. ج ‌27 و 1. تهران: امامیه.
 9. باقری، خسرو (1380). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. تهران: انتشارات مدرسه.
 10. برزنونی، محمد علی (1391). سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به سوی سازمانی نهادی با مدیریت جهادی. مجموعه مقالات همایش نهادگرایی، سپاه و انقلاب اسلامی، مبانی، رویکردها، چالشها و راهبردها، تهران: نشر مرکز راهبردی سپاه.
 11. بحرانی، هاشم (1391). البرهان فی تفسیرالقرآن. ج ۴. ترجمه صالحی نجف آبادی. قم: ذوی القربا.
 12. توحیدی، ابوحیان. البصائر. ج ‌57. بیروت: دارصادر.
 13. حجتی، محمدباقر (1358). آداب تعلیم و تعلم در اسلام. ج 1 و 2. تهران: چاپ امیرکبیر.
 14. حویزی، عبدالعلی (1415ه ق). نور الثقلین. ج ‌1. ترجمه رسول هاشمی. قم: اسماعیلیان.
 15. دهخدا، علی اکبر (1373). لغت نامه. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 16. دهقانان، حامد (1386). مدیریت بر مبنای شایستگی. مجله مجلس و پژوهش. س ۱۳. ش ۵۳. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 17. سلمانی، عباسعلی؛ سلمانپور، غلامرضا. تدوین الگوی تربیت جهادی دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین (ع). پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی. ش 11. س پنجم.
 18. شهید ثانی (1369ق). منیه المریدین فی آداب المفید و المستفید. نجف اشرف.
 19. شهیدی، سید جعفر. ترجمه نهج البلاغه، کلمات قصار امیر المومنین علی(ع).
 20. شوبکلایی، مسلم (1389). تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری. مجله مربیان. س دهم. ش 36: 99 ـ 89.
 21. علاء الدینی، محمد رضا. سایت راسخون.
 22. علیپور، محمد حسن؛ درگاهی، حسین (1386). شناسایی شایستگی‌های مدیریتی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس مدل شایستگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. سازمان مدیریت صنعتی.
 23. قمی، عباس (1393). سفینه البحار. ترجمه هادی صلواتی. قم: اوج علم.
 24. مطهری، مرتضی (1378). تعلیم و تربیت در اسلام. قم: انتشارات الزهراء.
 25. معاونت تربیت و آموزش سپاه (1390). کتاب آموزش. تهران: مرکز تألیف سپاه.
 26. معاونت تربیت و آموزش دانشگاه افسری امام حسین(ع). نظامنامه تربیت و آموزش (1396). تهران: دانشگاه افسری امام حسین(ع).
 27. مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه.
 28. نجفی، محمدحسن بن باقر (1368). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام. تهران: دارالکتاب الاسلامیه.
 29. Grimmitt‚ Michael H.‚ Religious Education‚ in Philosophy of Education; an Encyclopedia‚ edited by: J. J. Chambliss‚ Garland Publishing‚ Inc.‚ New York and London‚ 1996‚ P.P.543-547.
 30. Dubois, D & Rothwell, W. (2004). Competency-Based Human Resource Management. Davies-Black Publishing
 31. Homer, M. (2001). Skills and competency management. Industrial and Commercial training, 33/2, 59 – 62.
 32. Stevens, G. E., (2012). A Critical Review of the Science and Practice of Competency Modeling. Human Resource Development Review, 12(1)86 – 107.